AMENDEMENT:

Datum: 9 maart 2023

Indiener: Thijs Vos

Onderwerp: Wensen en bedenkingen op de Regionale Woonagenda en Regionale Huisvestingsverordening

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, GL, D66, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP, CU (30)

Tegen: VVD (5)

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 9 maart 2023,

Besluit:

Op pagina 6 van het raadsvoorstel de volgende tekst als wens voor de regionale woonagenda aan besluitpunt 1 onder ‘Voor de Regionale Huisvestingsverordening’ toe te voegen

  • De huisvesting van statushouders vindt op dit moment bijna volledig bij corporaties plaats. Zoals beschreven in de VNG-handreiking asielzoekers en vergunninghouders kunnen gemeentes in het uiterste geval via de huisvestingsverordening ook particuliere verhuurders verplichten om een deel van de huisvesting van statushouders op zich te nemen. We verzoeken Holland Rijnland om in de Regionale Huisvestingsverordening een kan-bepaling op te nemen die het voor gemeentes mogelijk maakt om hiervan gebruik te maken indien onderhandelingen met particuliere verhuurders onvoldoende resultaat opleveren.

En de overige teksten en nummering zo nodig hierop aan te passen.

Thijs Vos – Partij Sleutelstad

Toelichting:

Corporaties huisvesten op dit moment het leeuwendeel van de statushouders.[1] Die verantwoordelijkheid zou eerlijker verdeeld moeten worden. De gemeente voert op dit moment al gesprekken met particuliere verhuurders over de huisvesting van statushouders. Indien deze onderhandelingen onvoldoende hun vruchten afwerpen, dan zou de gemeente ook de mogelijkheid moeten hebben om dit te kunnen verplichten. Dat kan door particuliere verhuurders onder het vergunningstelsel te laten vallen, zoals omschreven in de VNG-handreiking Factsheet asielzoekers en vergunninghouders.[2] Aangezien hiervoor een grondslag in de Regionale Huisvestingsverordening vereist is, is het voorstel om een kan-bepaling in de Regionale Huisvestingsverordening op te nemen zodat gemeentes indien nodig en gewenst gebruik kunnen maken van deze regeling.

[1] Schriftelijke Vragen Vos (Partij Sleutelstad) over de huisvesting van statushouders, 31 mei 2022.

[2] Zie de beantwoording van de technische vragen van Partij Sleutelstad bij dit raadsvoorstel voor meer achtergrond en de relevante passage uit de VNG-handreiking.