AMENDEMENT:

Datum: 11 november 2021

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Eerste begrotingswijziging 2022 bestemming resultaat septembercirculaire 2021

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, VVD, CDA, LP, Van der Kaap (12)

Tegen: D66, GL, PvdA, SP, Van Schaik & Raat, CU (27)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 11 november 2021,

BESLUIT

Als besluitpunt 3 toe te voegen:

  • 3. In het raadsvoorstel bij punt 9 (Bijdrage OV-Knoop Leiden Centraal) toe te voegen:
    “De 1,5 miljoen euro voor 2023 die vanuit het resultaat van de Septembercirculaire
    geoormerkt is voor het Stationsgebied in plaats daarvan te bestemmen voor
    verkeersveiligheid en het versneld oppakken en uitvoeren van projecten die daaraan
    bijdragen.”

Dorien Verbree – VVD
Maarten Dirkse – VVD
Roeland Storm – CDA
Maarten Kersten – Partij Sleutelstad

Toelichting

De Septembercirculaire van 2021 heeft een onverwachte financiële meevaller opgeleverd voor Leiden. Het college wil 1,5 miljoen euro van deze meevaller investeren in plankosten voor de ontwikkeling van OV knoop Leiden Centraal. In het stationsgebied wordt echter al fors geïnvesteerd, en er zijn meer belangrijke dossiers binnen de bereikbaarheidsportefeuille die geld behoeven. Een daarvan in verkeersveiligheid. De afgelopen jaren is door een aantal onderzoeken geconstateerd dat de verkeersveiligheid op veel plekken in de stad te wensen over laat. Naarmate de stad meer inwoners telt worden deze plekken gevaarlijker en zullen ongelukken vaker voorkomen. De VVD wil daarom de 1,5 miljoen euro van de Septembercirculaire die geoormerkt is voor de plankosten van de OV knoop Leiden centraal bestemmen voor verkeersveiligheid en het versneld oppakken en uitvoeren van projecten die daaraan bijdragen. Dit kan in de wetenschap dat de ontwikkeling en cofinanciering door rijk en provincie van het Stationsgebied zonder dit geld geen gevaar lopen.