AMENDEMENT:

Datum: 15 december 2020

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Verordening tot wijziging van de subsidieregeling Groene Daken

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, CDA, SP, PvdD, CU, LP (39)

Tegen: n.v.t. (0)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 15 december 2020,

Besluit

Artikel 7 te vervangen door de volgende tekst:

Artikel 7. Subsidiehoogte
1. De subsidie bedraagt per m2 te realiseren groen dak
• bij een vergroend dakoppervlak van minder dan 20m2 € 20,- per m2
• bij een vergroend dakoppervlak van 20 tot 50m2 € 15,-per m2
• bij een vergroend dakoppervlak groter dan 50m2 € 12,-per m2
2. Het totale subsidiebedrag dat per kalenderjaar aan een aanvrager kan worden toegekend is niet hoger
dan € 10.000,-

En de raad besluit om:

bij de toelichting van artikel 8 (bijlage 1 bij RV) onderstaande tekst toe te voegen na: “Er is dan één aanvraag
ten behoeve van meerdere begunstigden.” …:

…”De subsidiehoogte wordt bij collectieve aanvragen berekend op basis van het dakoppervlak van de
individuele ondertekenaars”

Antje Jordan (D66)
Pieter Krol (CU)
Abdelhaq Jermoumi (PvdA)
Marijke van den Berge (PvdD)
Maarten Kersten (Partij Sleutelstad)
Roeland Storm (CDA)
Anandkoemar Jitan (Leiden Participeert)

Toelichting:

Deze regeling is bedoeld om enerzijds de stad te verduurzamen, maar ook om zo veel mogelijk Leidenaren te stimuleren om hun dak te vergroenen.

De beschikbare middelen zijn beperkt en het is onwenselijk dat het budget opgaat aan een klein aantal grote daken.

Bij grote daken is de prijs van een groen dak per m2 aanzienlijk lager dan bij een klein dak. Daar komt bij dat professionele partijen projecten meestal financieren en dit soort subsidies voor hen relatief minder verschil maken.

Met deze wijziging worden inwoners met een kleiner dak met een iets hoger bedrag gesubsideerd. Daardoor betalen zij per m2 voor het vergroenen niet meer zo veel meer dan de eigenaar van een groot dak. Er is geen effect op het beschikbare budget of op de doelgroep.

Collectieve projecten worden ook met de gewijzigde regeling gestimuleerd omdat toekenning van de subsidie per dak blijft gehandhaafd. Om dat te verduidelijken is ook aan de toelichting van artikel 8 een zin toegevoegd.

Met dit Raadsvoorstel wordt gestreefd naar een onbureaucratische regeling. Dat is een heel begrijpelijk en goed streven. In artikel 12 wordt sowieso gevraagd om een situatieschets inclusief een m2 opgave, het differentiëren van de subsidiehoogte is daardoor geen extra handeling, maar vraagt alleen het invoeren van een ander bedrag afhankelijk van de hoeveelheid m2.