AMENDEMENT:

Datum: 3 juni 2021

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Wensen en bedenkingen bij Regionale Strategie Mobiliteit Holland Rijnland

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, CDA, SP, PvdD, CU, LP (38)

Tegen: n.v.t. (0)

De Raad van de gemeente Leiden, in vergadering bijeen op donderdag 3 juni, 2021

Besluit

Na besluitpunt 1. de volgende wens en/of bedenking toe te voegen:

  • De wens dat bij de verdere uitwerking van de mobiliteitsopgave er met de verschillende gemeenten principe afspraken worden gemaakt over op welke basis kostenverdeling plaats gaat vinden.

Toelichting:

Mobiliteitsprojecten zijn erg kostbaar, het is goed om vooraf met de betrokken gemeenten afspraken te maken over hoe kostenverdeling plaatvind. Sommige van de projecten zullen meerdere gemeenten (en evt Provincie & Rijk) als kostendragers hebben. Het gedeelte van de kosten wat voor gemeenten is moet op basis van een heldere verdeling (of verdeelsleutel) plaatsvinden.

Antoine Theeuwen (SP)
Francien Zeggelt (D66)
Maarten Kersten (PS)
Pieter Krol (CU)