AMENDEMENT:

Datum: 21 december 2023

Mede-indiener: Thijs Vos

Onderwerp: Pakket woningmarktregulerende maatregelen

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, PvdD, CU (8)

Tegen: GL, D66, VVD, PvdA, SvL, CDA, SP (29)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in vergadering op 21 december 2023,

BESLUIT:

In bijlage “quota per straat (artikel 4, tweede lid onder a)” bij de Huisvestingsverordening, onderdeel woonruimtevoorraad, Leiden 2024:

Straatquotum is 25% voor de straten in:

Binnenstad Noord: (De Camp, Marewijk, Pancras-West, Pancras-Oost, d’Oude Morsch, Noordvest, Havenwijk-Noord, Havenwijk-Zuid, Molenbuurt en De Waard)

Pieterswijk

*Met uitzondering van de onder 100% genoemde zich in die wijk bevindende straten.

 

te wijzigen in

Straatquotum is 25% voor de straten in:

Binnenstad Noord: (De Camp, Marewijk, Pancras-West, Pancras-Oost, d’Oude Morsch,

Noordvest, Havenwijk-Noord, Havenwijk-Zuid, Molenbuurt)

Pieterswijk

*Met uitzondering van de onder 100% genoemde zich in die wijk bevindende straten.

 

Straatquotum is 8% voor de straten in:

De Waard

 

Thijs Vos – Partij Sleutelstad

Toelichting:

Onder de huisvestingsverordening 2019 gold voor de Zeeheldenbuurt – net als in de andere schilwijken – nog een quotum van 8%. In dit raadsvoorstel wordt dat maar liefst verhoogd naar 25%. Oftewel: Het quotum wordt met 300% verhoogd. Dat is naar het oordeel van Partij Sleutelstad niet gepast. De Zeeheldenbuurt is immers een woonwijk bestaande uit grotendeels kleine arbeiderswoningen uit de periode van 1900-1940. 40% van de woningen is sociale huur en 60% particulier eigendom (42% koop en 18% particuliere verhuur). Daarnaast zijn de straten smal.

De Zeeheldenbuurt is geen wijk die massaal moet worden verkamerd. Daarom stellen we middels dit amendement voor om het quotum terug te brengen naar het oude quotum: 8%.