AMENDEMENT:

Datum: 16 mei 2024

Mede-indiener: Thijs Vos

Onderwerp: Handreiking Samenwerken in de stad

Status: Ingetrokken

Voor: n.v.t. (0)

Tegen: n.v.t. (0)

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 16 mei 2024,

BESLUIT:

  • Aan beslispunt 1 een nieuw lid toe te voegen:
  1. Bij bouwplannen is de gemeente verantwoordelijk voor het organiseren van participatie tot het moment van wijziging van het omgevingsplan;
  • En de Handreiking samenwerken in de stad en de Werkwijzer voor participatie bij bouwinitiatieven hierop aan te passen.

Thijs Vos – Partij Sleutelstad

Thomas van Halm – SP 

Toelichting:

Het college heeft in 2018 de Werkwijzer voor participatie bij bouwinitiatieven vastgesteld. In deze werkwijzer is opgenomen dat de verantwoordelijkheid voor participatie bij private initiatieven ligt. Dit betekent dat bij bouwprojecten de participatie wordt uitgevoerd door projectontwikkelaars die zelf een commercieel belang hebben bij het project. Als de participatie door een belanghebbende partij wordt georganiseerd, kan geen sprake zijn van een gelijk speelveld. In de afgelopen jaren is ook de ervaring geweest dat in algemene zin participatietrajecten die door de gemeente georganiseerd worden (bijv. wijkvervangingen) beter verliepen dan trajecten die door belanghebbende partijen worden georganiseerd (zoals bouwplannen).

In de handreiking wordt terecht het belang van een gelijk speelveld onderstreept en wordt de regie over participatie al meer bij de gemeente belegd dan in het verleden. Tijdens de commissievergadering is echter aangegeven dat de werkwijzer op dit vlak ongewijzigd blijft (ontwikkelaars blijven verantwoordelijk).

 Met dit amendement wordt expliciet in de besluittekst vastgelegd dat de gemeente verantwoordelijk is voor het organiseren van participatie tot aan de wijziging van het omgevingsplan.  Vaststellen en wijzigen van het omgevingsplan is een bevoegdheid van de gemeente(raad). Dat betekent dat de gemeente ook juridisch een sterke positie heeft bij het organiseren van participatie.