AMENDEMENT:

Datum: 13 oktober 2022

Mede-indiener: Thijs Vos

Onderwerp: Vaststelling Verordening op de gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit Leiden 2023 (WML)

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, GL, D66, VVD, PvdA,  PvdD, SvL, CDA, SP, CU (35)

Tegen: n.v.t. (0)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 13 oktober 2022,

BESLUIT:

Besluitpunt ‘IV’:

“Per de datum waarop de Omgevingswet in werking treedt, de benoeming en het ontslag van de leden voor de WML te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders. De leden van de WML worden door het college benoemd op grond van artikel 156, eerste lid van de gemeentewet en nadat de stichting Dorp, Stad en Land gevraagd is om een selectie en voordracht van kandidaat-leden. Het college informeert de raad over deze benoeming.”

Te wijzigen in:

“Per de datum waarop de Omgevingswet in werking treedt, de benoeming en het ontslag van de leden voor de WML, gelet op het bepaalde in afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht, te mandateren aan het college van burgemeester en wethouders. De kandidaat-leden van de WML worden door de stichting Dorp, Stad en Land geselecteerd en voorgedragen. Het college komt met een voorstel en informeert de raad voordat een besluit tot benoeming of ontslag wordt genomen .”

Martijn Otten (PvdA)
Ivo van Spronsen (GL)
Thijs Vos (PS)
Antje Jordan (D66)

Toelichting:

De indieners vinden het politiek wenselijker om de gemeenteraad, als politiek hoogste orgaan, ook verantwoordelijkheid te geven over de benoeming en het ontslag van de leden van de WML. Door te kiezen voor mandatering in plaats van delegatie, handelt het college uit naam van de raad, maar blijft de raad officieel bevoegd. Dit hoeft geen extra vertraging op te leveren, maar zorgt er wel voor dat de raad in de toekomst kan ingrijpen wanneer het wenselijk wordt geacht om invloed te hebben op een benoeming of ontslag.