AMENDEMENT:

Datum: 11 november 2021

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Eerste begrotingswijziging 2022 bestemming resultaat septembercirculaire 2021

Status: Aangenomen: Opgenomen in verzamelamendement

Voor: Zie verzamelamendement

Tegen: Zie verzamelamendement

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 11 november 2021,

BESLUIT

  • Incidenteel in 2022 en 2023 79.000 euro toe te voegen aan programma 2 Veiligheid, 02A101 voor inzet van de wet BIBOB zodat meer signalen van ondermijning kunnen worden opgepakt.
  • Uiterlijk voor de begrotingsbehandeling in 2023 te evalueren of er structureel extra middelen nodig zijn voor de inzet van de wet BIBOB en om hoeveel dit dient te gaan.
  • Dit bedrag te dekken vanuit de vrije ruimte in de concern-reserve.
  • De tabel bij besluitpunt 2 overeenkomstig te wijzigen en waar nodig ook het raadsvoorstel zelf en de bijlage bij dit raadsvoorstel.

Maarten Kersten – Partij Sleutelstad

Roeland Storm – CDA

Tom Leest – VVD

Emma van Bree – GroenLinks

 

Toelichting:

Het bestrijden van ondermijnende (drugs)criminaliteit is van groot belang. Criminele geldstromen en activiteiten ontwrichten de Leidse samenleving en economie. Door de uitvoering van het programma is steeds meer zicht op de omvang van het probleem. De afgelopen jaren steeg het aantal signalen van ondermijning; per 2022 zal het totaal aantal signalen zelfs waarschijnlijk voor het eerst boven de 300 uitkomen. Door de beperkte capaciteit en middelen kan slechts een minderheid van de signalen worden opgepakt en dienen met de huidige middelen scherpe keuzes te worden gemaakt welke signalen wel of niet worden opgepakt.

Het voorkomen van ondermijnende criminaliteit behoort tot de wettelijke taak van de gemeente. Het belangrijkste instrument dat gemeentes daarvoor hebben is de inzet van de wet BIBOB. Die leidt er concreet toe dat vergunningen worden geweigerd of ingetrokken. Helaas zijn er op dit moment onvoldoende middelen om de Leidse samenleving te beschermen. Daardoor loopt de gemeente ook zelf het risico om ongewild betrokken te raken bij criminele activiteiten. Vanuit de organisatie wordt daarom om meer middelen verzocht zodat de capaciteit kan worden uitgebreid.[1] Dat verzoek is ten tijde van de kaderbrief door de krappe financiële ruimte slechts voor 50% gehonoreerd. Met de beschikbare middelen kunnen naar verwachting slechts bij 30% van de signalen een BIBOB-onderzoeken worden uitgevoerd.[2] Indien ook de overige 50% zou worden gehonoreerd, kunnen naar veel meer signalen worden opgevolgd.[3]

Nu er met het positief resultaat uit de Septembercirculaire alsnog financiële ruimte is, wordt door indieners voorgesteld om voor in ieder geval 2022 en 2023 €79.000,- toe te voegen aan onderdeel 2A1.1 Aanpak ondermijning. Daarmee kan het verzoek om de capaciteit voor BIBOB-onderzoeken uit te breiden volledig worden gehonoreerd. Voorts wordt gevraagd om uiterlijk eind 2023 te evalueren of er structureel extra middelen nodig zijn en om hoeveel dit zou moeten gaan. De verwachting is immers dat door de inzet van de BIBOB steeds meer zicht komt op de omvang van ondermijning in Leiden.

[1] Kaderbrief, p. 29.

[2] Begroting, p. 43.

[3] In de commissievergadering LB op 28 oktober 2021 is door de burgemeester aangegeven dat naar verwachting zelfs alle signalen in 2022 kunnen worden opgepakt met dit extra deel.