AMENDEMENT:

Datum: 16 mei 2024

Mede-indiener: Thijs Vos

Onderwerp: Handreiking Samenwerken in de stad

Status: Aangenomen

Voor: Unaniem (35)

Tegen: n.v.t. (0)

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 16 mei 2024,

Besluit:
In het Raadsvoorstel RV 24.0014 beslispunt 3,


3. De volgende moties als afgedaan te beschouwen:
a. M21.0098/01 Beklim de ladder
b. M21.0098/03 De gemeente komt naar je toe
c. M21.0098/04 Meer keuze, meer participatie

Te vervangen door:

3. De volgende moties als afgedaan te beschouwen:
a. M21.0098/01 Beklim de ladder
b. M21.0098/03 De gemeente komt naar je toe

Pieter Krol – ChristenUnie
Thijs Vos – Partij Sleutelstad

Toelichting:

In de motie M21.0098/04 Meer keuze, meer participatie, wordt het college verzocht om in participatietrajecten vaker met scenario’s te werken en daarbij verschillende varianten van oplossingen voor te leggen aan participanten. Daarnaast wordt verzocht het vaker werken met scenario’s als uitgangspunt mee te nemen in het op te stellen handelingsperspectief. Het werken met scenario’s komt in de handreiking nog onvoldoende aan bod. Ook de verschillende insprekers bij dit raadsvoorstel benoemden dit.
De motie is daarmee niet afgedaan en zal in de verdere uitwerking van de handreiking vorm moeten krijgen.