AMENDEMENT:

Datum: 8 oktober 2020

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Aanpassing Welstandsnota 2014 inzake regels voor toepassing zonnepanelen

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, CDA, SP, PvdD, ChristenUnie, LP (34)

Tegen: PvdA (4)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 8 oktober 2020,

BESLUIT:

Besluitpunt 2 C te vervangen door:

In Bijlage 2 Zonne-Energie in Historische context op pagina 212, onder Uitganspunt aan het einde van de tweede alinea toe te voegen de volgende tekst:

Binnen het Beschermd stadsgezicht binnenstad zijn panden aanwezig met een beperkte cultuurhistorische waarde en een geringe bijdrage aan het historisch stadsbeeld. Binnen het beschermd stadsgezicht Zuidelijke Schil geldt een ruimer regime voor zonnepanelen (uitgezonderd de aanwezige monumenten). Op deze panden zijn, onder voorwaarden, ook zonnepanelen toegestaan die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Daarnaast blijven voor dit dakvlaktype de Aanvullende criteria (p.218 en verder) voor de niet-zichtbare dakdelen van toepassing. Deze objecten (Dakvlaktype 2) zijn aangegeven op de kaart Z/20/1524572. Op deze kaart zijn tevens aangegeven de bestaande nieuwbouw, gebouwen met grote platte daken en stadsvernieuwing (Dakvlaktype 3). Ook hier 5/8 blijven naast de uitbreiding van mogelijkheden voor het plaatsen van zichtbare panelen, de Aanvullende criteria (p.218 en verder) voor de niet-zichtbare dakdelen van toepassing.

En overeenkomstig de Zonnekaart (kaart Z/20/1524572) aan te passen.

Sander van Diepen (D66)
Harbert van der Kaap (PvdD)
Maarten Kersten (PS)
Maarten de Crom (VVD)

Toelichting:

Dit amendement verruimd het voorliggend Raadsvoorstel in de Zuidelijke schil. Hiermee wordt het bij de meeste woningen ook aan de voorzijde mogelijk om ook aan de voorzijde zonnepanelen te plaatsen binnen de gegeven uitvoeringseisen. Door de wijziging in de tekst wordt Dakvlaktype 2 bij de twee beschermde stadsgezichten anders toegepast. In de Binnenstad is het om een uitzonderingspositie te geven, waarbij het strenge regime (Dakvlaktype 1) de norm is. In de Zuidelijke schil wordt het verruimde regime van Dakvlaktype 2 de norm aan de straatzijde.