AMENDEMENT:

Datum: 22 juni 2021

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: BSGR: zienswijze concept-begroting 2022-2025 en de jaarstukken 2020 ter informatie

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, CDA, PvdD, SP, CU LP (39)

Tegen: n.v.t. (0)

Besluit,

Aan het raadsvoorstel de volgende zienswijze toe te voegen:

De BSGR moet zich vanaf heden extra inspannen om WOZ-taxaties transparanter te maken en beter te verantwoorden zodat woningeigenaren meer vertrouwen krijgen in het proces. Zo krijgen no cure no pay bureaus minder ruimte om namens woningeigenaren bezwaarprocedures aan te spannen.
Verzocht wordt de betrokken gemeenteraden jaarlijks te informeren 1) over de aanvullende inspanningen die geleverd worden om het proces rondom de waardebepaling transparanter te maken, en 2) over de voortgang in de modernisatie van het taxatieproces.

Maaike van Vliet, VVD Leiden
Maarten Kersten, Partij Sleutelstad
Joost Bleijie, CDA
Pieter Krol, CU

Toelichting

Voor het eerst in acht jaar sluit de BSGR haar begroting af met een negatief resultaat. Dit wordt voornamelijk toegeschreven aan de opkomst van no cure no pay bureaus (ncnp-bureaus) die inspelen op onjuist getaxeerde onroerende zaken. Helaas is het voor gemeenten lastig dit proces te verbeteren, omdat deze door landelijke regelgeving wordt bepaald.

Wanneer eigenaren het idee hebben dat de WOZ-waarde onjuist is getaxeerd, kunnen ncnp-bureaus bezwaar maken. Wanneer de waarde inderdaad verkeerd is ingeschat, levert dit voor eigenaren gemiddeld 44 euro per jaar op, maar ontvangen de ncnp-bureaus maar liefst tussen de 450 en 2800 euro per keer. Het is begrijpelijk dat woningeigenaren ervoor willen zorgen dat de WOZ-waarde juist wordt getaxeerd zodat zij niet te veel belasting hoeven af te dragen. Maar de huidige gang van zaken legt te veel beslag op alle belastingbetalers, zeker wanneer het aantal bezwaarprocedures verder toenemen zoals door de BSGR wordt verwacht.

In antwoorden op Schriftelijke Vragen door Partij Sleutelstad, de VVD en het CDA geeft het College inzicht in de inspanningen die de BSGR kan leveren om eigenaren beter te informeren over de manier waarop de WOZ-waarde tot stand komt, meer transparantie en vertrouwen te creëren bij betrokkenen en hoe zo nodig zonder tussenkomst van een ncnp-bedrijf de bezwaarprocedure kan worden doorlopen. Deze inspanningen worden ook door de Waarderingskamer aangeraden.1) Middels voorliggend voorstel wordt gevraagd de inspanningen uit de beantwoording te verwerken in de meerjarenplannen van de BSGR, en de betrokken gemeenteraden blijvend te informeren over de inspanningen die de BSGR doet om het aantal procedures door npnc-bureaus te verminderen.

 

 

1) https://www.waarderingskamer.nl/tabblad-waarderingskamer/reactie-op-wodc-rapport-over-no-cure-nopay-in-woz-domein/