AMENDEMENT:

Datum: 13 oktober 2022

Mede-indiener: Thijs Vos

Onderwerp: Wensen en bedenkingen Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Hollands Midden 2023-2026

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, VVD, PvdD, SvL, CDA, SP (23)

Tegen: GL, PvdA, CU (12)

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 13 oktober 2022,

Besluit:

In het raadsbesluit onder punt 1 de volgende wens aan het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden mee te geven ten aanzien van het Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Hollands Midden 2023-2026:

a. Bij het risico op verstoring van telecommunicatie, ICT en andere vitale voorzieningen specifiek aandacht te besteden aan de moedwillige verstoring daarvan door kwaadwillenden en dit ook mee te nemen in de uitwerking van het risicoprofiel in het beleidsplan voor 2023- 2026.

Sebastiaan van der Veer (CDA)
Alyssa Voorwald (VVD)
IJsbrand Olthof (D66)
Thijs Vos (PS)

Toelichting:

Het risicoprofiel spreekt slechts van storingen van de ICT en telecommunicatie, maar niet van moedwillige verstoring van vitale voorzieningen door bijvoorbeeld criminele organisaties of vreemde mogendheden. Wij achten een dergelijke moedwillige verstoring een reëel risico. In de beantwoording van de technische vragen geeft de veiligheidsregio aan dat zij slechts verantwoordelijk is voor de gevolgen van een verstoring, ongeacht of de oorzaak moedwillig of niet moedwillig is.

Wij vinden dit wat te kort door de bocht. Het is juist dit verzuilde denken in veiligheidsland waardoor het steeds moeilijker wordt om op te treden tegen nieuwe dreigingen, zoals die in het cyber domein, waarbij vaak niet op voorhand duidelijk is wie verantwoordelijk is. Bovendien geeft de veiligheidsregio aan dat binnen digitale systemen wel degelijk sprake kan zijn van verstoringen door moedwillige acties, met digitale en maatschappelijke ontwrichting als gevolg.

Ook voor het optreden van de veiligheidsregio lijkt dit relevant; zo is voorstelbaar dat een moedwillige verstoring van telecommunicatie en ICT tot veel angst bij de bevolking leidt. Daarom zouden wij dit punt specifiek op willen nemen in het risicoprofiel en het nog op te stellen beleidsplan.