AMENDEMENT:

Datum: 10 maart 2022

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Verordening leerlingenvervoer Leiden 2022

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, CDA, PvdD, SP, CU, LP, Marcel Terlouw, Antje Jordan (14)

Tegen: D66, GL, VVD, PvdA (25)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen op 10 maart 2022,

Besluit:

Onder vernummering van het zevende naar het achtste lid wordt aan artikel 6 van de verordening een zevende lid toegevoegd dat komt te luiden als volgt: “ 7. Het college gaat voor het vervoer uit van de vaste aanvangs- en eindtijden zoals aangegeven in de schoolgids. Het gaat hierbij om het vaste rooster van het schooltype dat de leerling bezoekt. Afwijkingen hierop zijn alleen toegestaan in overleg met en na goedkeuring van het college en mits door de ouders minimaal een week van te voren aangemeld. Wachttijden tot maximaal 1 klokuur (60 minuten) per dag worden bij het reguliere onderwijs geaccepteerd. “

Artikel 13, lid 2 komt als volgt te luiden: “Ingeval er binnen een school sprake is van verschillende lesroosters binnen de vaste schooltijden, kan het college besluiten met de inzet van het aangepaste vervoer een wachttijd aan te houden van maximaal 1 klokuur, om zodoende aan te sluiten op het reguliere leerlingenvervoer.”

Toelichting:

Voor een leerling is een wachttijd van 2 uur erg lang. Het argument ‘de leerling kan wel huiswerk maken’ gaat hier niet op. Na een lange schooldag zijn de leerlingen moe. Bovendien moeten we er rekening mee houden dat dit gaat om leerlingen met een (lichte of zware) beperking. Voor hen is een schooldag sowieso al zwaarder dan voor leerlingen zonder beperking.

Ries van Walraven – SP
Maarten Kersten – PS
Anandkoemar Jitan – LP