AMENDEMENT:

Datum: 22 juni 2021

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Wensen en bedenkingen Regionale Omgevingsagenda Holland Rijnland

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, VVD, CDA, LP (20)

Tegen: GL, PvdA, PvdD, SP, CU (19)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 22 juni 2021,

BESLUIT:

Aan besluitpunt 1 de volgende wens toe te voegen:

Gezien de grote gezamenlijke uitdagingen en opgaven, voor verstedelijking, woningbouw, economie, verduurzaming en energievoorziening is een hechte inhoudelijke en ambtelijke samenwerking in de Leidse regio nodig. Toewerken naar een bestuurlijke eenheid is daaraan ondersteunend.

Sander van Diepen (D66)
Maarten Kersten (Partij Sleutelstad)

Toelichting:

In de Leidse regio wordt al decennia gediscussieerd over de bestuurlijke vorm, maar het debat zit in een impasse. Er wordt steeds beter samengewerkt tussen de vijf gemeenten. Het blijft echter fragmentarisch waarop wel en waarop niet deze bestuurlijke samenwerking is. Dit komt de integraliteit en slagkracht van de regio niet ten goede. Daarbij zijn niet al deze gemeenten even goed geëquipeerd (op gebied van ambtelijke organisatie, aanwezige expertise en financiën) voor de vraagstukken waarvoor de regio staat.

Inmiddels zijn er vele onderzoeken geweest (recent nog het Het Leiderdorpse onderzoek door Berenschot) waarbij de positieve verwachtingen aangetoond zijn om de vraagstukken voor de regio beter aan te kunnen. De ambtelijke organisatie en bedrijfsvoering krijgen een impuls en bestuurlijk komt er samenhang. Ook het ‘Platform Bestuurlijke Eenheid Leidse Regio’ onder Emeritus Hoogleraar Ton van Raan zet zich in om het belang van een gemeentelijke fusie onder de aandacht te brengen.

Met deze wens wil Leiden uitspreken de samenwerking met de regio te versterken op inhoud, ambtelijk organisatie en bestuurlijke eenheid. Met een krachtige ambtelijke organisatie kunnen de Over de exacte vorm en voorwaarden waaronder kan het debat later in detail gevoerd worden. Om Van Raan te citeren: “Bestuurlijke eenheid zal alles bepalend worden voor de toekomst van de Leidse regio”.