AMENDEMENT:

Datum: 21 juni 2018

Mede-indiener: Maarten Kersten

Samen met: ChristenUnie, D66, GroenLinks, SP 

Onderwerp: Bedrijfs- en Plezier vaartuigenverordening Leiden 2017

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, CDA, SP, PvdD, ChristenUnie (39)

Tegen: n.v.t.

De Raad van de gemeente Leiden, in vergadering bijeen op 21 juni 2018,

Besluit
Artikel 12

Aan te vullen met

4. Indien de vergunninghouder van een vergunning voor een ligplaats voor een pleziervaartuig is overleden, dan kan het college met instemming van de echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner de vergunning overschrijven op naam van deze echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner. De overschrijving wordt binnen zes maanden geregeld.

5. Indien de echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner als bedoeld in het vorige lid reeds over een vergunning voor een ligplaats voor een pleziervaartuig beschikt, kan de vergunning als bedoeld in het vorige lid niet worden overgeschreven.

 

Pieter Krol, ChristenUnie
Maarten Kersten, Partij Sleutelstad
Jos Olsthoorn, GroenLinks
IJsbrand Olthof, D66
Thomas van der Halm, SP

Toelichting:
In het huidige raadsvoorstel vervalt de vergunning na overlijden omdat de vergunning strikt persoonsgebonden is. De ChristenUnie vindt dat daarmee geen recht wordt gedaan aan de nabestaanden. Met dit amendement wordt de mogelijkheid geboden om de vergunning aan directe nabestaanden, te weten de echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner, over te dragen.