AMENDEMENT:

Datum: 8 april 2021

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Aanbevelingen Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp onderzoeksrapport ‘Evaluatie
duurzaamheidsbeleid gemeente Leiden’

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, VVD, CDA, PvdD, CU, LP (15)

Tegen: D66, GL, PvdA, SP (23)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 8 april 2021

Besluit

het volgende toe te voegen aan het raadsbesluit, onder punt 2:

  • e. voor ieder plan waarbij dit relevant is in het raadsvoorstel een duurzaamheidsparagraaf op te nemen waarin kort, SMART en voor zover dat mogelijk is, inzichtelijk wordt gemaakt wat de bijdrage is van het plan aan duurzaamheidsdoelen en bijbehorende indicatoren.

Tom Leest (VVD)
Roeland Storm (CDA)
Martine van Schaik (PvdD)
Maarten Kersten (Partij Sleutelstad)

Toelichting:

Naast de jaarlijkse rapportages en vaste momenten in de P&C cyclus waarin we als raad kunnen controleren op de duurzaamheidseffecten van het beleid, is het ook waardevol om voor individuele plannen een compact overzicht te hebben waarin wordt aangegeven wat de duurzaamheidseffecten zijn. We begrijpen dat het voor sommige elementen (zoals bv. CO2 reductie) misschien lastiger is dan voor andere (zoals bv. m2 vergroening, bomenkap/plant, liters waterberging) om dit aan te geven. Toch vragen wij het college middels dit amendement om een serieuze poging te doen, omdat wij denken hiermee beter onze controlerende taak te kunnen uitoefenen en een betere afweging kunnen maken.