AMENDEMENT:

Datum: 30 november 2023

Mede-indiener: Thijs Vos

Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan, beeldkwaliteitplan en beleidsregel Energiepark e.o.

Status: Aangenomen

Voor: Unaniem (39)

Tegen: n.v.t. (0)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in vergadering op 30 november 2023,

BESLUIT:

  • De verbeelding bij het bestemmingsplan aan te passen door de aanduiding ‘gevellijn’ toe te voegen aan de bestemming ‘Woongebied’ ter hoogte van de gehele

Thijs Vos – Partij Sleutelstad

Toelichting:

In het bestemmingsplan zijn op verschillende plaatsen (zoals de Langegracht) setback-regels opgenomen om te voorkomen dat het contrast met kleinere woningen te groot wordt. De setback-regel verplicht de ontwikkelaar om met een lagere gevel aan de voorkant en een hogere gevel aan de achterkant toe te voegen. Dit zorgt voor betere aansluiting bij bestaande laagbouw.

Er is geen setback-regel opgenomen aan de westzijde van de zichtlijnen in deelgebied E (de Reineveststeeg). Dat is naar onze mening ten onrechte. Net als elders in het plangebied grenst het toekomstige bouwblok (18 à 20 meter) aan de Reineveststeeg aan kleine, monumentale woningen (circa 10 meter). Dit contrast wordt te groot. Indieners wijzen er daarbij ook op dat historisch gezien aan de oostkant van de Reineveststeeg in het verleden altijd kleine arbeiderswoningen hebben gestaan en dat ook de bestaande bouw (PLNT) lager is dan het voorgenomen bouwblok.

De wethouder heeft tijdens de commissievergadering aangegeven dat in de verdere uitwerking nog gekeken zal worden naar mogelijkheden van setbacks langs de Reineveststeeg. Aangezien hier echter geen grondslag voor is in het huidige bestemmingsplan, heeft de gemeente echter geen poot om op te staan als de ontwikkelaars – zonder goede reden – besluiten geen setback toe te voegen. De gemeente kan een omgevingsvergunning dan niet weigeren omdat de ontwikkelaar conform het bestemmingsplan heeft gehandeld.

Met dit amendement wordt in beginsel voorgeschreven dat er een setback moet worden toegevoegd langs de Reineveststeeg.

Technische toelichting per beslispunt amendement:

In de verbeelding bij het bestemmingsplan wordt met de aanduiding ‘gevellijn’ aangemerkt waar een setback verplicht is. In de regels bij het bestemmingsplan (artikel 8.2.1 onder c en g) wordt bepaald waar een setback aan moet voldoen. Met dit beslispunt wordt in de verbeelding de Reineveststeeg alsnog aangemerkt als gevellijn.

Dit heeft geen consequenties voor de onderzoeken omdat de mogelijkheden qua omvang minder zijn dan is onderzocht. Daarmee kan het bestemmingsplan ook na het aannemen van dit amendement direct vastgesteld worden. Zie hiervoor de beanwoording van de volgende technische vraag.

Vraag: Opnemen van een setback op de hoek Reineveststeeg/Derde Binnenvestgracht: Is dit juridisch-planologisch mogelijk is (zonder dat het RV terug naar de tekentafel moet voor nieuwe onderzoeken, zoals bij de Watergeuskade werd gesteld)?

Antwoord: Ja, dit is juridisch mogelijk. Om een setback dwingend voor te schrijven, zoals is gedaan aan de Langegracht, moet er op de verbeelding ter plaatse de aanduiding ‘gevellijn’ worden toegevoegd. Via deze aanduiding moet worden voldaan aan de regels in artikel 8.2.1 onder c en g.

 Dit heeft geen consequenties voor de onderzoeken omdat de mogelijkheden qua omvang minder zijn dan is onderzocht. (‘Worst-case’ situatie is qua onderzoeken passend, dus dit ‘lichtere’ scenario ook.)