AMENDEMENT:

Datum: 28 mei 2020

Mede-indiener: Maarten Kersten

Samen met: D66

Onderwerp: Concept-Regionale Energie Strategie (concept-RES): vaststelling wensen en bedenkingen

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, CDA, ChristenUnie (22)

Tegen: VVD, PvdA, PvdD, SP (16)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 28 mei 2020,

BESLUIT:

Punt 2 bij W&B 4 te vervangen door de volgende tekst:

2. De verbinding met het restwarmtenet vanuit Rotterdam: Wanneer wordt het net uitgebreid naar Leiden? Wat wordt de capaciteit? Hoe ver is de warmte transporteerbaar? Hoeveel warmte komt er beschikbaar? Hoeveel transportverlies treedt op onderweg van Rotterdam naar de distributienetten? Wat zijn de verwachtte kosten van de distributienetten en hoeveel energieverlies treedt daar op? Hoeveel gas wordt bijgestookt in verschillende klimaatscenario’s om de benodigde aflevertemperatuur te bereiken? Zonder duidelijkheid hierover kunnen verreweg de meeste gemeenten in Holland Rijnland geen Transitievisie Warmte schrijven; restwarmte is voor hen namelijk een onmisbare schakel in deze transitie.

Sander van Diepen (D66)
Maarten Kersten (PS)

Toelichting:
De Zuid-Hollandse warmterotonde roept nog veel vragen op. Hoewel technisch van aard, zijn deze aanvullende vragen cruciaal om inzichtelijk te krijgen hoe de restwarmte uit Rotterdam daadwerkelijk een waardevolle toevoeging vormt op het Leidse warmtenet.