AMENDEMENT:

Datum: 6 april 2023

Mede-indiener: Thijs Vos

Onderwerp: Wensen en bedenkingen ‘afsprakenkader financiering Regionale Netwerkbedrijven’ tussen de Netwerkbedrijven en de Staat

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, GL, D66, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP, CU (34)

Tegen: VVD (5)

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 april 2023,

Besluit:

De volgende tekst als wens toe te voegen aan besluitpunt 2

  • Wens: Een groot aantal gemeentes en enkele provincies binnen het verzorgingsgebied van Alliander is op dit moment geen aandeelhouder en heeft daarmee nog geen bijdrage geleverd aan de kapitaalversterking van Alliander. De gemeente Leiden is van oordeel dat de investeringen in het elektriciteitsnet een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Daarom vragen we Alliander om decentrale overheden die nog geen aandeelhouder zijn nu al proactief aan te sporen om bij te dragen aan de kapitaalversterking van Alliander en daarvoor niet eerst een eventueel beroep op de staat af te wachten.

Thijs Vos – Partij Sleutelstad

Sander van Diepen – D66

Sebastiaan van der Veer – CDA

Toelichting:

Om van de energietransitie een succes te maken zijn investeringen in het elektriciteitsnet broodnodig. Het elektriciteitsnet zal anders de toenemende afname en teruglevering van elektriciteit (uit bijvoorbeeld wind- en zonne-energie) niet aankunnen. Nadat eerder al in andere delen van de regio het stroomnet overbelast is geraakt, kondigde Liander begin dit jaar aan dat ook in Leiden Zuidwest en een deel van Leiden Noord de maximale capaciteit van het net is bereikt. Als gevolg van deze netcongestie kunnen grootgebruikers als bedrijven niet meer worden aangesloten op het net.[1]

De gemeente Leiden heeft reeds in een grote bijdrage geleverd aan de kapitaalversterking van Alliander, namelijk door middel van een kapitaalinjectie van €13.626.866,00 (RV 21.0097). Dat ging gepaard met een verhoging van de kapitaallasten en schuldquote (met 2,5%).

Het leeuwendeel van de aandeelhouders (samen goed voor 99,68% van het belang) heeft net als Leiden bijgedragen aan de kapitaalversterking. Tegelijkertijd is er ook een groot aantal gemeentes (en enkele provincies) in het verzorgingsgebied van Alliander dat überhaupt geen aandeelhouder is. Dit is historisch zo gegroeid en heeft te maken met het uitgebreide (en complexe) verhaal over het ontstaan van de lichtfabrieken en gas- en warmtebedrijven in Nederland.[2]

In het afsprakenkader is afgesproken dat Alliander bij een beroep op de staat, ook deze gemeentes gaat benaderen. Wat de indieners betreft zou Alliander deze gemeentes en provincies nu al proactief aan moeten sporen om als aandeelhouder toe te treden. Alle gemeentes hebben immers baat bij het elektriciteitsnet. Daarbij past het dat alle gemeentes in het verzorgingsgebied een bijdrage leveren aan de investeringen die nodig zijn om het elektriciteitsnet te verbeteren en te verzwaren.

[1] B 18 Collegebrief inzake Raadsinformatiebrief netcongestie Leidse elektriciteitsvoorziening d.d. 19-01-23

[2] Zie de beantwoording van de technische vragen van Zukanovic en Vos bij dit raadsvoorstel.