AMENDEMENT:

Datum: 17 december 2019

Mede-ndiener: Maarten Kersten

Samen met: D66, GroenLinks

Onderwerp: Nota van Uitgangspunten Watergeuskade

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, CDA, SP, ChristenUnie (36)

Tegen: PvdD (3)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 17 december 2019,

BESLUIT

Uit het raadsvoorstel de volgende tekst op pagina 3 te schrappen:

 • de openbare kade aan

Bij het raadsvoorstel de volgende tekst op pagina 3 toe te voegen:

 • , waar een breedte van minimaal 27m wordt aangehouden

Uit het raadsvoorstel de volgende tekst op pagina 3 te schrappen:

 • De herontwikkeling biedt mogelijkheden om het water van de Trekvliet weer toegankelijk en beleefbaar te maken. Nieuwe openbare ruimte- kades, oevers, steigers, een extra straat – het biedt de omgeving nieuw perspectief en een verbeterde aansluiting op de rest van de stad. Voor de verdere toekomst zal de projectlocatie een eerste stap zijn naar het creëren van een recreatieve route langs het water vanaf het Lammenschansplein richting binnenstad.

Uit de Nota van Uitgangspunten de volgende tekst op pagina 2 te schrappen:

 • Dat ook de term ‘kade’onderdeel is van de werktitel komt omdat het initiatief nadrukkelijk tot doel heeft een openbare, circa tien meter brede kade te creëren langs de Trekvlíet. De verschillende private bedrijfspercelen maken het water van de Trekvliet in de huidige situatie onbereikbaar en onbeleefbaar. In totaal zal in de beoogde situatie circa 60 % van het plangebied bestaan uit (semi) openbare ruimte.

Bij de Nota van Uitgangspunten de volgende tekst op pagina 7 toe te voegen:

 • Het plan wordt gesitueerd tussen de openbare kade aan de Trekvliet en Zoeterwoudseweg, waar een breedte van minimaal 27m wordt aangehouden.

Uit de Nota van Uitgangspunten de volgende tekst op paglna 7 te schrappen

 • Nieuwe openbare ruimte- kades, oevers, steigers, een extra straat – het biedt de omgeving nieuw perspectief en een verbeterde aansluiting op de rest van de stad. Voor de verdere toekomst zal de projectlocatie een eerste stap zijn naar het creëren van een recreatieve route langs het water vanaf het Lammenschansplein richting binnenstad.

Uit de Nota van Uitgangspunten de volgende teksten op pagina 12 te schrappen:

 • en die aan de kades en oevers die straks toegankelijk worden met elkaar te verbinden.
 • Aan de zijde van de Trekvliet dient de nieuwe bebouwing ten minste 10 meter van het water te blijven. Dit dient enerzijds om hier een kwalitatief verblijfsgebied te realiseren. Anderzijds dienen de nieuwe woningen op voldoende afstand ten opzichte van de bedrijven aan de overzijde van de Trekvliet te worden gerealiseerd,

Uit de Nota van Uitgangspunten de volgende tekst op pagina 13 te schrappen:

 • De afstand tot de Trekvliet bedraagt minimaal 10 meter, t.b.v. de realisatie van een openbare kade.

Uit de Nota van Uitgangspunten de volgende teksten op pagina 14 te schrappen:

 • Aan de zijde van de Trekvliet wordt een openbare kade gerealiseerd.
 • De binnenplaatsen zijn in ieder geval overdag ‘doorwaadbaat’, zodat de openbare kade voor een ieder toegankelijk is.
 • De kade is permanent toegankelijk via de openbare ruimte aan weerszijden van beide bouwblokken en de verbinding tussen de bouwblokken

Uit de Nota van Uitgangspunten de volgende tekst op pagina 17 te schrappen:

 • De openbare kade is niet toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer, behoudens incidenteel laden en lossen, alarmverkeer en voertuigen van Stedelijk Beheer

 

Marc Gaulard D66
Gebke van Gaal GL
Maarten Kersten (PS)

Toelichting:

In het raadsvoorstel wordt bij punt 1 de raad gevraagd in te stemmen met de kaders uit de tekst van de Nota van Uitgangspunten Watergeuskade bovenop de besluitpunten. In de Nota van Uitgangspunten staat her en der verspreid dat de bebouwing minimaal op een aftand van 10 meter van het water van de Trekvliet moet blijven ten behoeve van de realisatie van een openbare kade. Het is op dit moment ook (nog) niet 100% duidelijk of deze afstand wettelijk aangehouden moet worden in relatie tot de bedrijven aan de overkant van de Trekvliet. Door dit dwingend kader nu reeds op te nemen in de NvU is het niet mogelijk om te
ondezoeken of een minder belastende inpassing van het bouwblok in samenspraak met de omwonenden is te realiseren.

Het reserveren van deze afstand voor een openbare kade is dus niet expliciet als besluitpunt in het raadsvoorstel opgenomen en is als zodanig in de besluittekst niet amendeerbaar. Door punt 1 uit het raadsvoorstel moet de tekst van de nota derhalve zelf worden geamendeerd.

Dit lijvige amendement op de tekst uit de Nota van Uitgangspunten beoogt om niet reeds in deze fase de afstand van de kade als kader af te dwingen maar de ontwikkelaar en de omwonenden, na vaststelling van de Nota van Uitgangspunten, de mogelijkheid te bieden om gezamenlijk tot een zo optimaal mogelijke inpassing van het project te komen. De opsteller van dit amendement wil overigens nadrukkelijk aangeven op zich niet tegen een (vorm van) openbare kade/oever te zijn als hiertoe door de buurt, de omwonenden en de gemeente in de gezamenlijke uitwerking wordt besloten.