AMENDEMENT:

Datum: 3 juni 2021

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Samenwerking warmtetransitie Leidse regio en restwarmte via WarmtelinQ+

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, CDA, SP, CU, LP (35)

Tegen: PvdD (3)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 3 juni 2021,

Besluit:

De beslispunten in het raadsvoorstel te vervangen door de volgende tekst.

De gemeenteraad van Leiden besluit

 1. Ermee in te stemmen dat Leiden met de Holland Rijnland gemeenten Katwijk, Voorschoten, Leiderdorp, Oegstgeest, en Zoeterwoude gaat samenwerken op het terrein van de warmtetransitie, met als doel:
   1. a) gezamenlijk te komen tot meer en snellere CO2 reductie dan elk van de gemeenten afzonderlijk kan bereiken,

   1. b) waarbij de volle breedte van de warmtetransitie in de samenwerking object van onderzoek is, waaronder een diversiteit van mogelijke bronnen zoals restwarmte en geothermie,

   c) en het borgen van publieke waarden (duurzaamheid, betaalbaarheid en haalbaarheid voor inwoners, een betrouwbaar energiesysteem en laagste maatschappelijke kosten) steeds de centrale toets blijft bij het maken van keuzes.
 •  a) in te stemmen met het voorstel om vanuit het samenwerkingsverband, in de vorm van een verkennend onderzoek, de mogelijkheden en meerwaarde te onderzoeken naar een vanaf 1 januari 2023 op te bouwen regionaal investeringsfonds,
  b) het college te verzoeken de resultaten van dit verkennend onderzoek uiterlijk begin januari 2022 voor te leggen aan de raden,
  c) bij een positieve beoordeling van dit onderzoek, uiterlijk in de context van
  voorjaarsnota/kaderbrief voorjaar 2022, te besluiten over een aan de gemeenteraden voor te leggen voorstel over genoemd regionaal investeringsfonds.
 • De hiervoor benodigde middelen ter beschikking te stellen in de vorm van een eenmalige bijdrage uit de reserve duurzame stad, programma energietransitie van Leiden van maximaal €903.408,- voor de periode tot eind 2022. Waarbij er vanuit wordt gegaan dat het Rijk daadwerkelijk de in het advies aan de Raad voor het Openbaar Bestuur voorgerekende uitvoeringslasten van het klimaatakkoord beschikbaar stelt.
 • Het college te mandateren om ter uitvoering van dit besluit – en voor zover het geen onomkeerbare rechtshandelingen betreft – afspraken te maken met partijen ten einde aan een collectieve oplossing voor de warmtetransitie binnen de Leidse regiogestalte te geven.

Toelichting

De in het raadsvoorstel opgenomen beslispunten vragen om nadere precisering omdat mogelijke misverstanden over de aard en de reikwijdte van de besluitvorming zoveel mogelijk voorkomen en uitgesloten dienen te worden. De energietransitie van de gebouwde omgeving, en daarbinnen de warmtetransitie heeft tot doelstelling de realisatie van reductie van CO2 en andere broeikasgasemissies door een vermindering van verbruik van fossiele energie in de gebouwde omgeving.

De complexiteit van de warmtetransitie en de hiermee samenhangende vraagstukken vereisen een bovengemeentelijke aanpak. Deze moet complementair zijn aan allerlei initiatieven die op gemeentelijk niveau worden genomen. De gemeenten Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude willen samenwerken om de uitdagingen op het brede terrein van de warmtetransitie succesvol tegemoet te kunnen treden.

Een onderdeel van deze samenwerking is het onderzoek naar de aansluiting op een open bovenregionaal transportnetwerk WarmtelinQ+ in de Leidse regio met het oog op het kunnen benutten van betaalbare en duurzame warmte uit de Rotterdamse haven. Ook het onderzoek naar mogelijke beschikbaarheid van geothermie – mede gelet op de rol van regionale stakeholders zoals woningbouwcorporaties en netbeheerders – vraagt om een professionele organisatie met expertise waarover de afzonderlijke gemeentes niet, dan wel slechts ten dele beschikken.

De warmte-infrastructuur van bepaalde samenwerkende gemeenten sluit beter aan op de WarmtelinQ+ dan andere gemeenten. Ook zijn er veel technieken nog in ontwikkeling die mogelijkerwijs beter aansluiten op de vraag van Leiden ten aanzien van duurzame warmtetransitie. Tegelijk moet er nu al gehandeld worden, waar het samenwerkingsverband stappen toe zet.

Dit amendement moet er zorg voor dragen dat de kaderstellende en controlerende verantwoordelijkheid van de gemeenteraden in dit ontwikkeltraject geborgd zijn.

Sander van Diepen (D66)
Maarten de Crom (VVD)
Maarten Kersten (PS)