AMENDEMENT:

Datum: 3 juni 2021

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Wensen en bedenkingen bij Regionale Strategie Mobiliteit Holland Rijnland

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, CDA, SP, PvdD, CU, LP (38)

Tegen: n.v.t. (0)

De Raad van de gemeente Leiden, in vergadering bijeen op donderdag 3 juni 2021

Besluit na besluitpunt 1 de volgende wens toe te voegen:

  • De wens dat in de Regionale Strategie Mobiliteit het strategisch belang van de spoorverbinding Leiden-Utrecht meer benadrukt wordt, gericht op een hoogfrequente, betrouwbare dienstverlening en te beginnen bij een toekomstbestendig knooppunt Leiden Centraal.

Toelichting:

De spoorverbinding Leiden-Utrecht wordt in de RSM wel benoemd, maar de noodzakelijke verbetering van deze verbinding wordt nog niet benadrukt. In de inleiding van de RSM wordt genoemd dat dit document ook dient als lobbydocument. Dan kan, juist in dat licht, de noodzakelijke verbetering van die verbinding niet genoeg benadrukt worden.

Pieter Krol (ChristenUnie)
Francien Zeggelt (D66)
Maarten Kersten (Partij Sleutelstad)