AMENDEMENT:

Datum: 21 december 2023

Mede-indiener: Thijs Vos

Onderwerp: Pakket woningmarktregulerende maatregelen

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad (3)

Tegen: , GL, D66, VVD, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP, CU (34)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in vergadering op 21 december 2023,

BESLUIT:

 • Het eerste beslispunt als volgt te wijzigen:
  • In de eerste volzin van het beslispunt:
   • Vast te stellen de Huisvestingsverordening, onderdeel woonruimtevoorraad, Leiden 2024, luidende aldus
   • te wijzigen in
   • Vast te stellen de Huisvestingsverordening, onderdeel woonruimtevoorraad, Leiden 2024, met dien verstande dat het bestrijden van onevenwichtige en onrechtvaardige effecten van schaarste de grondslag vormt voor het instellen van de vergunningsplicht voor omzetting en vorming van woningen en dat in de toelichting bij de verordening op alle van toepassing zijnde plekken de tekst hiermee in overeenstemming wordt gebracht. Daarmee luidende aldus
  • In artikel 1, onder l:
   • quotum: het maximum percentage om te zetten woonruimten per straat ten opzichte van het aantal adressen met een woonfunctie zoals dat op 1 januari 2024 voor die straat is opgenomen in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen;
   • te wijzigen in
   • quotum: het maximum percentage om te zetten woonruimten ten opzichte van het aantal adressen met een woonfunctie zoals dat op 1 januari 2024 is opgenomen  in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen;
  • In artikel 2, lid 1:
   • waar dit in verband met het behoud van de leefbaarheid van de woonomgeving noodzakelijk is.
   • te wijzigen in
   • waar dit in verband met het bestrijden van onevenwichtige en onrechtvaardige effecten van schaarste aan woonruimte noodzakelijk is.
  • Aan artikel 2, lid 2 een nieuw sublid toe te voegen:
   • op woonruimten boven winkels;
  • In artikel 4, lid 1:
   • a. naar het oordeel van het college het belang van het behoud van de leefbaarheid van de woonomgeving groter is dan het belang dat met de door aanvrager aangevraagde vergunning wordt gediend;
   • b. naar het oordeel van het college het belang van het behoud van de leefbaarheid van de woonomgeving niet of onvoldoende kan worden gediend door het stellen van voorwaarden en voorschriften aan de vergunning;
   • te wijzigen in
   • a. naar het oordeel van burgemeester en wethouders het belang van behoud of samenstelling van de woonruimtevoorraad groter is dan het met de omzetting of woningvorming gediende belang;
   • b. het onder a genoemde belang niet of onvoldoende kan worden gediend door het stellen van voorwaarden en voorschriften aan de vergunning;
  • In artikel 4, lid 2, onder a:
   • het vastgestelde quotum in de aangewezen straten zoals opgenomen in de bijlage bij deze verordening wordt overschreden;
   • te wijzigen in:
   • het vastgestelde quotum van 5% wordt overschreden;
  • In artikel 5, lid 1:
   • 1. Het college kan aan een vergunning als bedoeld in artikel 21, eerste lid, onder c en d, van de wet voorschriften verbinden die in elk geval betrekking kunnen hebben op:
    • a. het behoud van de leefbaarheid in de omgeving van de woonruimte;
    • b. het voldoen aan de eisen die betrekking hebben op overbewoning, hygiëne en overlast, zoals omschreven in het omgevingsplan;
    • c. het inpandig opslaan van afval;
   • te wijzigen in
   • 1. Het college kan aan een vergunning als bedoeld in artikel 21, eerste lid, onder c en d, van de wet voorschriften verbinden die in elk geval betrekking kunnen hebben op:
    • a. het behoud of de samenstelling van de woonruimtevoorraad;
    • b. het behoud van de leefbaarheid in de omgeving van de woonruimte;
    • c. het voldoen aan de eisen die betrekking hebben op overbewoning, hygiëne en overlast, zoals omschreven in het omgevingsplan;
    • d. het inpandig opslaan van afval.
 • De kaartbijlage bij de Huisvestingsverordening aan te passen door alle buurten aan te merken als “buurt met omzetting en woningvorming”;
 • De bijlage “quota per straat (artikel 4, tweede lid onder a)” bij de Huisvestingsverordening te schrappen;
 • Een nieuw beslispunt toe te voegen aan het raadsbesluit:
  • Het college te verzoeken om indien blijkt dat in aanvulling op een vergunningsplicht en quotum op basis van de grondslag schaarste het juridisch toelaatbaar is om in gebieden waar de leefbaarheid onder druk staat aanvullende voorwaarden aan vergunningen te stellen op basis van de grondslag leefbaarheid, een daartoe strekkende wijziging van de verordening voor te stellen.

Thijs Vos – Partij Sleutelstad

Toelichting:

De huisvestingswet staat twee grondslagen toe voor het instellen van een vergunningsplicht bij omzetten en vormen van woonruimte:

 • het bestrijden van onevenwichtige en onrechtvaardige effecten van schaarste aan woonruimte;
 • behoud van de leefbaarheid van de woonomgeving.

Het college kiest ervoor om de vergunningsplicht te baseren op de grondslag leefbaarheid en stelt op basis daarvan een verkamerverbod voor in Transvaal, Noorderkwartier en De Kooi en een quotum in delen van de Binnenstad en de Zeeheldenbuurt.

Uit het Fakt In rapport blijkt tegelijkertijd dat in alle wijken en alle segmenten een tekort aan woningen is. Als gevolg van verkamering en omzetting van woningen worden woningen geschikt voor gezinnen en starters onttrokken aan de woningvoorraad. Zoals het college beschrijft in de bij het raadsvoorstel behorende notitie en de beantwoording van de technische vragen is het daarom mogelijk om op basis van de grondslag een vergunningsplicht en quotum in de gehele stad in te voeren.

Indieners stellen daarom voor om op basis van deze schaarste een vergunningsplicht en quotum voor omzetting en vorming van woningen in de gehele stad in te voeren. Daarbij wordt gekozen voor een uniform, stadsbreed quotum van 5%. Woonruimte boven winkels wordt uitgezonderd van dit quotum, omdat hier regelmatig sprake is van leegstand.

Verkamering leidt niet alleen tot extra schaarste, maar zet ook de leefbaarheid en sociale cohesie van Leidse woonwijken onder druk. Doordat op dit moment onduidelijk is of de grondslagen schaarste en leefbaarheid naast elkaar kunnen bestaan, betekent de keuze voor schaarste als grondslag dat het niet langer mogelijk is om in de vergunningsplicht eisen op te leggen die gerelateerd zijn aan leefbaarheid en het voorkomen van overlast. Indieners onderkennen dit als keerzijde van dit amendement, maar zijn van oordeels dat de voordelen van een vergunningsplicht en quotum op basis van schaarste uiteindelijk zwaarder zouden moeten wegen.