AMENDEMENT:

Datum: 27 januari 2022

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Wijziging Referendumverordening 2008

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, PvdA, PvdD, SP, CU, LP, Marcel Terlouw (29)

Tegen: VVD, CDA (8)

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 27 januari 2022,

Constaterende dat:

  • Er landelijk al lang gesproken wordt over verlagen van de stemgerechtigde leeftijd, maar nog geen stappen zijn gezet,
  • Er geen bewijs is voor verschil in stemgedrag tussen 16-jarigen en 18-jarigen.

Overwegende dat:

  • Het goed mogelijk is dat zich een referendum aandient waarbij jongeren een stem willen hebben,
  • Referenda geen verkiezingen zijn en de deelname-leeftijd daarom door de Raad besloten mag worden.

BESLUIT:
In het raadsvoorstel over de wijziging van de Referendumverordening 2008 (RV21.0145) onder besluitpunt II toe te voegen:

T. Artikel 1, onder a. komt als volgt te luiden:
a. kiesgerechtigde: iemand die stemrecht heeft voor de verkiezing van de leden van de raad, alsmede ingezetenen van de gemeente van zestien jaar en ouder die met uitzondering van hun leeftijd voldoen aan de vereisten voor het kiesrecht voor leden van de gemeenteraad;

Het college wordt verzocht deze wijziging te betrekken bij de bij besluitpunt I genoemde evaluatie van de subsidieregeling en deze regeling zo nodig aan te passen.

Antje Jordan (D66)
Marleen Schreuder(GL)
Martine van Schaik(PvdD)
Maarten Kersten(PS)
Anandkoemar Jitan (LP)

Toelichting:

Indieners zien dat veel zestienjarigen en zeventienjarigen al vol meedraaien in de maatschappij. Zij weten goed wat er speelt in hun buurt en stad. Tegelijkertijd hebben zij in de politiek vaak nog weinig ingangen en worden er wel belangrijke beslissingen genomen waar zij door geraakt worden. In de toekomst zal dat niet anders zijn. Om jongeren meer invloed te geven en te betrekken bij besluiten die ook hun leefwereld raken, stellen wij voor de stemgerechtigde leeftijd bij referenda te verlagen naar 16 jaar.

Bovendien is onderzocht dat jongeren zich net zo goed als andere kiezers informeren voordat zij gaan stemmen. Er zijn (succesvolle) experimenten in Rotterdam en Amsterdam m.b.t. de verkiezingen voor gebieds- en stadsdeelcommissies. Ook zijn inmiddels in een groot aantal Europese landen positieve ervaringen opgedaan met het openstellen van lokale verkiezingen.