AMENDEMENT:

Datum: 9 maart 2023

Indiener: Thijs Vos

Onderwerp: Wensen en bedenkingen op de Regionale Woonagenda en Regionale Huisvestingsverordening

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, PvdD, SP (8)

Tegen: GL, D66, VVD, PvdA, SvL, CDA, CU (31)

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 9 maart 2023,

Besluit:

Op pagina 6 van het raadsvoorstel de volgende tekst als wens voor de regionale woonagenda aan besluitpunt 1 onder ‘Voor de Regionale Woonagenda’ toe te voegen:

  • W&B 11: Holland Rijnland moet zich naast het vergroten van het woningaanbod, ook richten op het sturen op de vraag, zoals op de aantallen (internationale) studenten en arbeids- en kennismigranten.

En de overige teksten en nummering zo nodig hierop aan te passen.

Thijs Vos – Partij Sleutelstad

Toelichting:

De regionale woonagenda gaat enkel uit van het uitbreiden van het woningaanbod. Dat is nodig, maar in een economisch aantrekkelijke regio als Holland Rijnland in het algemeen en Leiden in het bijzonder zal de vraag altijd hoger zijn dan het aanbod. Om de woningnood op te lossen dient daarom aan meerdere knoppen gedraaid te worden: aanbod, vraag en regulering. Daarbij ligt sturen op het aantal (internationale) studenten en het aantal arbeids- en kennismigranten het meest voor de hand, omdat hierop de meeste sturingsmogelijkheden zijn.