AMENDEMENT:

Datum: 11 november 2021

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Eerste begrotingswijziging 2022 bestemming resultaat septembercirculaire 2021

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, SP, Van Schaik & Raat, CU, LP (8)

Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA, Van der Kaap (31)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 11 november 2021,

BESLUIT

  • Structureel met ingang van 2022, 945.000 euro toe te voegen aan programma 10 Werk en Inkomen, – 10B2.2 voor het verhogen van de gemeentelijke bijdrage aan de Premie Collectieve Ziektekostenverzekering Minima zodat de zorgkosten voor mensen met een inkomen tot aan 120% van het sociaal minimum de komende jaren structureel worden verlaagd
  • Dit bedrag te dekken vanuit de gelden structurele subsidie Bio Sciencepark en Gebiedsmanagement Leiden Bio Science Park zoals voorgesteld door het College in de eerste begrotingswijziging 2022
  • Dit op alle relevante plaatsen in de begrotingsvoorstellen als dusdanig aan te passen

Antoine Theeuwen, SP
Maarten Kersten, Partij Sleutelstad
Anandkoemar Jitan, Leiden Participeert

Toelichting: In 2019 is de bijdrage van de gemeente voor de Collectieve Zorgverzekering Minima verlaagd. Met dit bedrag was een besparing van 945.000 euro per jaar gemoeid. Dit was een reductie van 45 procent van de gemeentelijke bijdrage waardoor mensen met een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum gemiddeld 15 euro per maand meer kwijt zijn aan zorgpremie, dat telt op tot 180 euro per jaar. Vrijwel alle partijen in de Gemeenteraad vonden dit een pijnlijke bezuiniging. Deze bezuiniging raakt mensen met een lager inkomen én een grote zorgbehoefte direct in hun inkomen. Dit aangezien zorg geen keuze is.

De SP heeft het advies van het College gezien ten aanzien van de extra middelen die vrij zijn gekomen. Het SP maakt hier een andere keuze in geeft de absolute prioriteit aan het tegemoetkomen van mensen met een laag inkomen en een zorgbehoefte. Dit heeft wat de SP betreft ook extra haast en relevantie gezien de gevolgen van de coronacrisis die mensen met een laag inkomen buitenproportioneel hard hebben geraakt.

De SP zou graag het geld dat nu door het College gereserveerd wordt voor punten 2 en 4 in de eerste begrotingswijziging 2022, bestemming resultaat septembercirculaire, te weten de posten ‘structurele subsidie Bio Sciencepark’ en ‘Gebiedsmanagement Leiden Bio Science Park’ aan te wenden voor het hierboven genoemde voorstel. Deze bedragen tellen op tot 965.000 euro structureel en dekken daarmee de investering in de structurele ophoging van de gemeentelijke bijdrage Collectieve Zorgverzekering Minima.