AMENDEMENT:

Datum: 3 juni 2021

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Wensen en bedenkingen bij Regionale Strategie Mobiliteit Holland Rijnland

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, CDA, SP, PvdD, CU, LP (38)

Tegen: n.v.t. (0)

De Raad van de gemeente Leiden, in vergadering bijeen op donderdag 3 juni, 2021

Besluit

Na besluitpunt 1. de volgende wens en/of bedenking toe te voegen:

  • De wens dat bij de verdere uitwerking van de mobiliteitsopgave in een bijbehorende uitvoeringsagenda, voor elk project een transparante doelstelling meegeleverd wordt.

Toelichting:

Mobiliteitsprojecten hebben vaak meerdere doelen, het aanleveren van alle doelen die met een project nagestreefd worden zorgt voor beter begrip en draagvlak nodig voor de bestuurlijke besluitvorming en financiering van de projecten en bevorderen participatie processen en maatschappelijk draagvlak.

Antoine Theeuwen (SP)
Francien Zeggelt (D66)
Maarten Kersten (PS)