AMENDEMENT:

Datum: 23 januari 2020

Mede-indiener: Maarten Kersten

Samen met: ChristenUnie, PvdA

Onderwerp: Deelverordening Amateurkunst subsidies 2020

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, PvdA, CDA, ChristenUnie (19)

Tegen: GL, VVD, PvdD, SP (18)

De Raad van de gemeente Leiden, in vergadering bijeen op donderdag 23 januari 2020

Besluit

Lid 2 uit Artikel 3: Toelating en Subsidiëring:

Niet voor subsidiëring in het kader van deze deelverordening komen in aanmerking: kerkkoren, onder studentenorganisaties vallende organisaties en organisaties waarvan de financiële ondersteuning behoort tot de zorg van overheden (waaronder de gemeente Leiden), van de Universiteit Leiden en/of van het bedrijfsleven.

Te wijzigen in:

Organisaties waarvan de financiële ondersteuning behoort tot de zorg van overheden (waaronder de gemeente Leiden), van de Universiteit Leiden en/of van het bedrijfsleven komen niet in aanmerking voor subsidiëring in het kader van deze deelverordening.

 

Pieter Krol (ChristenUnie)
Tiny Klever (PvdA)
Maarten Kersten (Partij Sleutelstad)

Toelichting:

ln de voorgestelde verordeningen komen kerkkoren en onder studentenorganisaties vallende organisaties niet aanmerking voor subsidiëring. Het doel van amateurkunstsubsidies is om het maken van kunst te stimuleren voor niet professionals, op voorwaarde dat ze een publiek belang dienen en tenminste eenmaal per jaar hun kunst laten zien of horen in Leiden. Om die reden is het niet nodig om kerkkoren (of initiatieven op het gebied van amateurkunst in andere religieuze settingen) en onder studentenorganisaties vallende organisaties bij voorbaat uit te sluiten. Ook zij leveren nu al een bijdrage aan kunst voor publiek. ln het geval van de onder studentenorganisaties vallende organisaties is het bovendien vreemd dat Collegium Musicum wel in aanmerking komt voor subsidie uit deze deelverordening. Dat houden we graag zo, maar dan is het goed om ook andere (studenten)organisaties die mogelijkheid te bieden.