AMENDEMENT:

Datum: 3 juni 2021

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Verordening tot wijziging van de Verordening fysieke leefomgeving Leiden 2020, onderdeel bomen (Bomenverordening)

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, VVD, CDA, SP, PvdD, CU, LP (18)

Tegen: D66, GL, PvdA (20)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 3 juni 2021,

Besluit:

1. De Verordening tot wijziging van de Verordening fysieke leefomgeving Leiden 2020, onderdeel bomen te wijzigen door:

Artikel 3.6.1.4 te wijzigen waarbij het als volgt komt te luiden:

Artikel 3.6.1.4 Vergunningsplicht voor vellen van houtopstanden in de openbare ruimte
1) Het is niet toegestaan om zonder vergunning als bedoeld in deze paragraaf een houtopstand in de openbare ruimte, met een omtrek van 45 centimeter, gelijkstaand aan een diameter van 14 centimeter, of groter, hetzij een solitaire boom, hetzij een boom in een boomstructuur, hetzij in een bosplantsoen te vellen of te doen vellen.
2) Het verbod als bedoeld in het eerste lid geldt niet voor een houtopstand die moet worden geveld krachtens de Plantenziektenwet of krachtens een last onder bestuursdwang van het college. De bepalingen in deze verordening over herplant en schadevergoeding blijven daarbij van kracht.

Artikel 3.6.1.7, titel en eerste lid te wijzigen waarbij het als volgt komt te luiden:

Artikel 3.6.1.7 Indienen aanvraag kapvergunning voor waardevolle houtopstand
Een vergunning als bedoeld in artikel 3.6.1.2 wordt aangevraagd door de rechthebbende of
gemachtigde daarvan van de betreffende houtopstand.

Artikel 3.6.1.8, eerste lid te wijzigen waarbij het als volgt komt te luiden:

Artikel 3.6.1.8 Indienen aanvraag kapvergunning voor bomen en houtopstanden bij (her)ontwikkelingen in (na geplande overdracht) openbaar toegankelijke ruimte
1. Een vergunning als bedoeld in artikel 3.6.1.3 en artikel 3.6.1.4 wordt aangevraagd door de rechthebbende of gemachtigde van de betreffende houtopstand.

Aan artikel 3.6.1.8 een vierde lid toe te voegen dat als volgt komt te luiden:

4. Indien de aanvraag betrekking heeft op een houtopstand als bedoeld in artikel 3.6.1.3 en er is sprake van de noodzaak tot vellen uit veiligheid of beheerbaarheid door teruglopende kwaliteit, veiligheid van waterkeringen of overlast dienen daarbij in aanvulling op het overige in dit artikel gestelde de volgende gegevens te worden overlegd:
a) Bij vellen uit veiligheid of beheerbaarheid vanwege sterk teruglopende kwaliteit of conditie een afschrift van een recente boomveiligheidscontrole of een boomveiligheidsrapportage , in opdracht van de aanvrager opgesteld door een ETT-er of gelijkwaardig niveau;
b) Bij vellen uit oogpunt van waterveiligheid van een waterkering binnen gemeente Leiden een afschrift van een recente gemotiveerde negatieve beoordeling hiervan opgesteld door een daarvoor gecertificeerde partij in opdracht van de beheerder van de waterkering
c) Bij vellen vanwege overlast de afhandeling van de overlastmelding conform de daarvoor vastgestelde beleidsnota ‘Versterken en verbinden van groen in Leiden’, met de bijlage ‘Overlast van bomen?

Artikel 3.6.1.10, eerste lid te wijzigen waarbij het als volgt komt te luiden:

Artikel 3.6.1.10 Bijzondere voorschriften bij vergunning en melding; her- en verplanten, storting Bomenfonds
1. Aan de vergunning wordt het voorschrift verbonden dat herplant moet plaatsvinden volgens het compensatieplan. Het college geeft bij een vergunningverlening hiervoor een termijn, welke ten laatste in het eerstvolgende plantseizoen is, en aanwijzingen voor de manier waarop de herplant moet plaatsvinden.

Onder hernummering van de overige artikelen de volgende artikelen te schrappen:

  • Artikel 3.6.1.3,
  • Artikel 3.6.1.6.

2. Het beleidskader te wijzigen zoals aangegeven in de bijlage ‘Beleidskader na verwerking A21.0023 PS Vellen is vergunningplichting’ bij dit amendement.

 

Toelichting

Dit amendement zorgt ervoor dat er maar 1 regime is voor het vellen van bomen in de openbare ruimte. De onderliggende bedoeling om kwarrende bomen te kunnen vervangen, blijft gehandhaafd. De geschrapte artikelen hebben slechts betrekking op kwarrende bomen met een stamomtrek minder dan 45 cm, die in een boomstructuur staan en waarvan in 1 groeiseizoen minder dan 30% vervangen zou worden. Dat zijn de gevallen waarin in het voorstel van het college met een melding gewerkt zou kunnen worden. Het vellen van bomen van meer dan 45cm stamomtrek, van meer dan 30% van een boomstructuur, speciale bomen of bomen in waardevolle structuren was ook in de oorspronkelijke versie vergunningsplichtig.

Met dit amendement is de verordening eenduidiger omdat er maar 1 regime van toepassing is. De procedure voor het doen van een melding is tot en met publicatie dezelfde als voor een vergunning. De zelfde onderliggende rapporten zijn vereist, de enige extra handeling bij een vergunning is de publicatie bij vergunningaanvraag.

Verder wordt door dit amendement voorkomen dat er (dure) discussies gevoerd moeten worden of een bepaalde maatregel gaat over 25 of 35% van een structuur en over de manier waarop de gemeente wel of niet een openbare melding heeft gedaan over de kap. Er zijn gevallen bekend waarin een dubbel regime met meldingen en vergunningen toch weer wordt aangepast naar alleen vergunningen omdat het afwegen tussen beide ook tijd en geld kost. Te meer omdat ook in geval van meldingen procedures gestart kunnen worden. In de praktijk kan een multi-interpretabele regeling juist tot extra rechtzaken en adminstratieve lasten leiden.

Maarten Kersten – Partij Sleutelstad
Martine van Schaik – Partij voor de Dieren
Antoine Theeuwen – SP
Pieter Krol – CU