AMENDEMENT:

Datum: 9 maart 2023

Mede-indiener: Thijs Vos

Onderwerp: Wensen en bedenkingen op de Regionale Woonagenda en Regionale Huisvestingsverordening

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, PvdD, SP (8)

Tegen: GL, D66, VVD, PvdA, SvL, CDA, CU (31)

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 9 maart 2023,

Besluit:

Op pagina 6 van het raadsvoorstel de volgende tekst als bedenking voor de regionale woonagenda aan besluitpunt 1 onder ‘Voor de Regionale Woonagenda’ toe te voegen:

  • W&B 8: Leiden en de regio behoren nu al tot de dichtst bevolkte delen van Nederland. Verdere verdichting staat op gespannen voet met de leefbaarheid. Met het oog op de bouwopgave na 2030 dient binnen Holland Rijnland de discussie gevoerd te worden in hoeverre de regio nog verder kan groeien.

En de overige teksten en nummering zo nodig hierop aan te passen.

Thijs Vos – Partij Sleutelstad

Toelichting:

In de Regionale Woonagenda spreken we af om tot 2030 30.500 nieuwe woningen toe te voegen in de regio. 8.800 daarvan in Leiden. In één van de meest dichtbevolkte delen van Nederland is dat al een ambitieuze en complexe opgave. Het toevoegen van deze extra woningen is broodnodig om de woningnood te ledigen. Tegelijkertijd moet niet uit het oog verloren worden dat dit op gespannen voet met de leefbaarheid staat.

Leiden is nu al de één na meest dichtbevolkte stad van Nederland, één van de meest versteende steden van Nederland (bron: Stichting Natuur en Milieu) en de gemeente met de meeste fietsongevallen in Zuid-Holland (bron: Independer).

De bouwopgave stopt echter niet in 2030. In de Regionale Woonagenda wordt ook afgesproken om bovenop de 30.500 woningen die tot 2030 gebouwd worden daarna nog eens 20.000 woningen toe te voegen. Het spanningsveld tussen woningbouw en leefbaarheid wordt dan alleen maar prangender. Uiteindelijk is er ook een grens aan wat kan. In Holland Rijnland zouden we daarom nu al de discussie moeten voeren in hoeverre de regio nog verder kan (en wil) groeien zonder dat dit tot een te grote aantasting van de leefbaarheid leidt.