AMENDEMENT:

Datum: 17 februari 2022

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Wensen en bedenkingen bij Prestatie Afspraken jaarschijf 2022

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, PvdD, LP, Fractie Marcel Terlouw (6)

Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA,  SP, CU (32)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 17 februari 2022,

BESLUIT:

Na besluitpunt 1 de volgende wens en/of bedenking toe te voegen:

  • De wens dat het college
  • de afspraken in de vigerende en al enkele jaren geleden door de stadspartners in het LPW getekende en ook in de raad vastgestelde Prestatie Afspraken voor de sociale woningbouw in Leiden nakomt:
  • en met spoed het voor 2021 beloofde vereveningsfonds en bijbehorend systeem gaat instellen en waar nodig in de toekomst te hanteren

Maarten Kersten – Partij Sleutelstad

TOELICHTING:

  • van diverse zijden hebben wij naar aanleiding van het nu voorliggende raadsvoorstel (o.a. Huurdersorganisaties en corporaties) verontrustende geluiden gehoord over de impact van de vorige week door het college op ons verzoek aan uw raad in afschrift gestuurde brief, die de partners in de Prestatieafspraken eerder van de wethouder hadden ontvangen. Daarin blijkt dat het toch allemaal anders is dan het op het eerste gezicht lijkt.
  • Het blijkt nu dat de getekende prestatie-afspraak om in 2021 het Vereveningsfonds te hebben ingesteld, door het college niet is nagekomen. Dit is nooit aan de betrokken partners in het LPW meegedeeld, laat staan aan de raad. Genoemde brief lijkt dit nu achteraf te verklaren met een apologie waaruit moet blijken dat het tot nu toe goed gaat met de sociale bouw in Leden en zo’n fonds dus niet nodig zou zijn, jazelfs contraproductief zou werken. Welnu, dat maken de andere twee stadspartners in de prestatie-afspraken dan liever zelf uit. Die willen dit plan, deze prestatie-AFSPRAAK, handhaven.
  • En naar we hopen ook de gemeenteraad die indertijd ook om zo’n vereveningsfonds had gevraagd. Dit fonds was en is ook slechts een doekje voor het bloeden, een achtervang voor het geval de 30% niet zou worden gehaald. Dat lijkt NU niet zo maar kan dus volgend jaar al wél het geval zijn.
  • de Prestatieafspraken zelf waren als kaderafspraak allang door uw raad vastgesteld. Maar NU gaat het in dit RV om de jaarschijf 2022 die de kaderafspraken (i.c. de PA) ook niet eens kán veranderen. Feit blijft dus dat het afgesproken vereveningsfonds in principe alsnog moet worden ingesteld, al ware het alleen al als reserve-tool.
  • Met onze wens en bedenking vraagt Partij Sleutelstad dan ook , de afspraak inzake het fonds nu eindelijk en direct uit te voeren.