AMENDEMENT:

Datum: 10 november 2022

Mede-indiener: Thijs Vos

Onderwerp: Eerste begrotingswijziging 2023

Status: Aangenomen

Voor: Unaniem (39)

Tegen: n.v.t. (0)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 10 november 2022,

BESLUIT

 1. De ontstane incidentele vrije ruimte in de concernreserve van 3 miljoen euro voor 2,4 miljoen euro als volgt te bestemmen:
  1. Een ‘Actieplan Versterking Leidse Economie’, zodat er extra steun komt voor de lokale economie en haar ondernemers door de toevoeging van een bedrag van 650.000 euro aan programma 3 Economie, – 3B Faciliteren en stimuleren van ondernemen (2023: 325.000 euro, 2024: 325.000 euro);
  2. Het vergroenen van de vluchtheuvels en middenbermen op het Levendaal in te zetten door de toevoeging van een bedrag van 50.000 euro aan programma 5 Omgevingskwaliteit (2023). Dit betreft de kosten voor aanleg, de planvoorbereiding en projectleiding. Indien er geld overblijft, dit bedrag in te zetten voor vergelijkbare vergroening van middenbermen of vluchtheuvels in andere straten in de stad. De beheerkosten van de vergroende middenbermen en vluchtheuvels mee te nemen in de eerstvolgende herziening van het beheerplan openbaar groen;
  3. Een eenmalige investering in het vergroenen van winkelstraten door de toevoeging van een bedrag van 100.000 euro aan programma 3, Economie, – Beleidsterrein 3A Ruimte om te ondernemen (2023);
  4. Een financiële impuls voor de Dierenambulance door de toevoeging van een bedrag van 12.460 euro aan programma 5, Omgevingskwaliteit – Beleidsterrein 5C Openbaar groen en biodiversiteit (2023: 8.960 euro en 2024: 3.500 euro);
  5. De initiële kosten voor de uitbreiding van Groentepark Bontekoe door de toevoeging van een bedrag van 22.240 euro aan programma 5, Omgevingskwaliteit – Beleidsterrein 5C Openbaar groen en biodiversiteit (2023);
  6. Een tijdelijk mobiel duurzaamheidspunt door de toevoeging van een bedrag van 150.000 euro aan programma 6, Stedelijke Ontwikkeling – Beleidsterrein 6D Energietransitie (2023: 75.000 euro en 2024: 75.000 euro)
  7. Een tijdelijke vergoeding van dierenartskosten aan minima door de toevoeging van 75.000 euro aan programma 10, Werk en inkomen, – Beleidsterrein 10B Maatschappelijke participatie en ondersteuning minima (2023);
  8. Strijd tegen ondermijning door de toevoeging van 158.000 euro aan programma 2 Veiligheid, prestatie 2A1.1 aanpak ondermijning, in het bijzonder voor de inzet van de wet BIBOB (2024: 79.000 euro en 2025: 79.000 euro). Uiterlijk voor de behandeling van de Kaderbrief 2025-2029 te evalueren of er structureel extra middelen nodig zijn voor de inzet van de wet BIBOB en om hoeveel dit dient te gaan;
  9. Continuering aanpak jeugdoverlast Stevenshof door de toevoeging van 80.000 euro aan programma 2 Veiligheid, beleidsterrein 2A Veiligheid (2024). Deze inzet uiterlijk voor de behandeling van de Kaderbrief 2025-2029 te evalueren;
  10. Voor een onderzoek naar het opzetten van een meldpunt voor seksueel grensoverschrijdend gedrag zodat er meer data verzameld kan worden over seksueel grensoverschrijdend gedrag in Leiden, de stap om naar de politie te gaan kleiner wordt en slachtoffers doorverwezen kunnen worden naar de juiste hulp door de toevoeging van 10.000 euro aan programma 2, Veiligheid (2023);
  11. Verdubbeling subsidie Convenant Student en Stad door de toevoeging van 60.000 euro aan programma 3, economie, – beleidsterrein 3C, marketing en promotie (2023: 30.000 euro en 2024: 30.000 euro);
  12. Een eenmalige gedeeltelijke compensatie van de energiekosten voor Leidse verenigingen met een eigen pand in bezit, zodat er een overbruggingsperiode ontstaat om de hoge energiekosten in de winter te dekken en ze kunnen investeren in duurzaamheid door de toevoeging van 200.000 euro aan programma 11, Dekkingsmiddelen, overhead Vpb en onvoorzien (2023);
  13. De voorbereiding, aanschaf, installatie van speeltoestellen, voor kinderen op het Trekvaartplein door de toevoeging van 65.000 euro aan programma 7, jeugd en onderwijs (2023);
  14. Een out-reachend medewerker ter voorkoming van dak en thuisloosheid bij jongeren door de toevoeging van 40.000 euro aan programma 9, Maatschappelijke ondersteuning (2023);
  15. Het verstrekken van een subsidie aan het armoedefonds zodat meer uitgiftepunten voor menstruatieproducten ten behoeve van Leidenaren met een kleine beurs kunnen worden gerealiseerd door de toevoeging van 30.000 euro aan programma 10B Maatschappelijke participatie en ondersteuning minima – armoedebestrijding, nummer 10B2.5 subsidies minimabeleid (2023: 15.000 euro en 2024: 15.000 euro);
  16. Het eenmalig verhogen budget van het maatwerkbudget door de toevoeging van 100.000 euro aan programma 10B, Maatschappelijke participatie en ondersteuning minima – 10B2.5 subsidies minimabeleid (2023);
  17. Een extra incidentele bijdrage aan de Lokale Omroep door de toevoeging van 200.000 euro aan programma 8, Cultuur, Sport en Recreatie; 8A Cultuur (2023: 100.000 euro en 2024: 100.000 euro);
  18. Beweegtuin voor ouderen door de toevoeging van 125.000 euro aan programma 9. Maatschappelijke ondersteuning (2023);
  19. Extra incidentele subsidie voor de voedselbank door de toevoeging van 12.500 euro aan programma 10. Werk en inkomen (2023);
  20. Extra incidentele subsidie Stichting Urgente Noden door de toevoeging van 12.500 euro aan programma 10. Werk en middelen (2023);
  21. Een budget voor onderzoekskosten die gemaakt worden als een aantal moties wordt aangenomen bij de behandeling van deze begroting door toevoeging van 250.000 euro aan programma 11. Dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien (2023).
 2. De tabel bij beslispunt 1 in de Eerste begrotingswijziging 2023 hiertoe als volgt te wijzigen:

Maarten de Crom (VVD)

Rembrandt Rowaan (GL)

Martine van Schaik (PvdD)

Sander van Diepen (D66)

Thijs Vos (PS)

Marc Newsome (PvdA)

Mitchell Wiegand Bruss (SVL)

Sebastiaan van der Veer (CDA)

Antoine Theeuwen (SP)

Pieter Krol (CU)

Toelichting

Per voorstel geldt de volgende toelichting:

1. een ‘Actieplan Versterking Leidse Economie’, zodat er extra steun komt voor de lokale economie en haar ondernemers

Ondernemers worden na de coronacrisis nu alweer geconfronteerd worden met de oorlog in Oekraïne, de energiecrisis en oplopende inflatie. Daardoor overweegt een op de vijf ondernemers te stoppen. Het Rijk voorziet in acute liquiditeitssteun voor ondernemers, maar voor veel ondernemers is dit niet voldoende. Daarnaast blijft het de verantwoordelijkheid van gemeenten om de lokale economie te ondersteunen en te stimuleren. Als onderdeel van dit amendement wordt daarom een ‘Actieplan Versterking Leidse Economie’ met 3 maatregelen voorgesteld om extra te investeren in de lokale economie en haar ondernemers:

 • Een ondernemersloket waar alle ondernemers terecht kunnen voor vragen, advies en informatie over vergunningen (25.000 euro per jaar). Veel ondernemers geven aan veel informatie nu nog te gefragmenteerd is en dat zij behoefte hebben aan één loket. Het huidige ondernemersdesk kan met een extra impuls uitgebreid worden tot een volwaardig ondernemersloket. Onderdeel hiervan is ook het uitreiken van een welkoms- en informatiepakket aan nieuwe ondernemers die zich vestigen in Leiden. Dit betreft een impuls voor incidentele uitgaven voor de jaren 2023 en 2024.
 • Een uitvoeringsprogramma ‘Versterking Leidse Economie’ voor o.a. het ‘Warenmarkt- en retailbeleid Leiden 2021’ en de ‘visie op de Bezoekerseconomie 2021-2024’ (225.000 euro per jaar). Voor de uitvoering van de twee vastgestelde beleidsstukken zijn nauwelijks tot geen middelen gereserveerd. Hierdoor kan onvoldoende invulling gegeven worden aan de gestelde ambities. Nu veel ondernemers het zwaar hebben, is het belangrijk dat er extra geïnvesteerd wordt.
 • Een extra incidentele investering voor de inhoudelijke programma’s van PLNT (75.000 euro per jaar). Start-ups vormen een belangrijk onderdeel van een duurzame economie die klaar is voor de toekomst. PLNT stimuleert, faciliteert en ondersteunt dit sinds 2016. Door aflopende steun vanuit de gemeente, zit er een financieel gat in de begroting van PLNT waardoor zij niet alle inhoudelijke programma’s kunnen voortzetten. Het MBO, HBO en de Universiteit hebben al wel nieuwe middelen toegezegd. Om de inhoudelijke kwaliteit van de programma’s te waarborgen is een extra financiële impuls vanuit de gemeente nodig.

Met deze drie maatregelen uit het ‘Actieplan Versterking Leidse Economie’ wordt op een integrale manier geïnvesteerd in zowel het ondersteunen van lokale ondernemers die het zwaar hebben als het aanjagen van nieuwe innovaties voor een duurzame economie die klaar is voor de toekomst.

De indieners roepen daarnaast het college op om in gesprek te gaan met Leidse partners en ondernemers voor cofinanciering van het ‘Actieplan versterking Leidse economie’ om zo een hefboomeffect te genereren.

2. Het vergroenen van de vluchtheuvels en middenbermen

Leidenaars willen graag hun leefomgeving verder vergroenen. Het toevoegen van groen heeft een positief effect op de leefomgeving van Leidenaars en kan daarnaast een bijdrage leveren aan zaken als klimaatadaptatie. De gemeente heeft in de afgelopen jaren veel inzet gepleegd op het vergroenen van de stad samen met de inwoners. Zo kunnen inwoners geveltuintjes aanleggen of een boomspiegel adopteren. Echter, versteende stukken in straten (zoals middenbermen of vluchtheuvels) kunnen niet worden geadopteerd voor vergroening, onder andere vanwege veiligheidsvraagstukken.

Een van de straten in de stad waar dit onderwerp speelt, is het Levendaal. Bewoners hebben hier al veel werk gemaakt van het vergroenen van hun straat maar lopen nu tegen de grenzen van het mogelijke aan. Dit amendement maakt geld vrij voor het vergroenen van de middenbermen en vluchtheuvels op het Levendaal.

Indien er na het vergroenen van de middenbermen en vluchtheuvels op het Levendaal nog middelen over zijn, zal dit worden ingezet voor een vergelijkbaar project elders in de stad.

3. Een eenmalige investering in het vergroenen van winkelstraten

Groen gaat hittestress tegen, zorgt voor de opvang van water, vergroot de biodiversiteit en heeft een positief effect op de mens. Op dit moment is er in de Leidse winkelstraten nagenoeg geen groen te vinden. Met het budget van 100.000 euro kan een eenmalige investering worden gedaan in het vergroenen van de winkelstraten, waarbij de indieners in eerste instantie de stegen in de binnenstad in gedachten hebben voor het aanbrengen van vast[1] en (zoveel mogelijk) inheems groen zoals groene gevels[2] en groenslingers[3].

4. Een financiële impuls voor de Dierenambulance

De dierenambulance heeft te maken met incidenteel extra kosten (i.v.m. sluiting wildopvang Delft en uitbraak vogelgriep, zie ook hieronder). De indieners stellen voor om de dierenambulance in 2023 en 2024 een incidentele financiële impuls te geven om deze incidentele kosten op te vangen.

Vanwege de sluiting van de Wildopvang in Delft[4] kan de Dierenambulance & Vogelopvang Regio Leiden daar sinds 1 oktober geen dieren meer onderbrengen. Aangezien zij bepaalde wilde dieren niet zelf kunnen of mogen opvangen, moeten zij voorlopig uitwijken naar andere locaties waardoor zij meer afstanden moeten rijden. Op jaarbasis gaat dat om ruim 100 ritten en als gevolg daarvan ondervinden zij hogere transportkosten (brandstof, onderhoudskosten en afschrijving, gemiddeld € 35 per rit). De provincie heeft nog geen rol genomen in haar coördinerende taak voor de zorg van wilde dieren. De verwachting is dat deze besluitvorming wat langer zal duren. Dit amendement beoogt daarom incidenteel financiële steun te verlenen om dierennoodhulp in 2023 en 2024 te kunnen blijven garanderen.

Ook het toenemende aantal gevallen van vogelgriep in de Leidse regio zorgt voor extra ritten. In oktober heeft de dierenambulance daarvan 13 gevallen genoteerd en de verwachting is dat dat aantal de komende maanden nog kan toenemen[5]. Er is nu geen regeling die duidelijk maakt wie verantwoordelijk is voor deze kosten, waardoor de dierenambulance de kosten draagt. De verwachting is dat de vogelgriep in de loop van 2023 weer afneemt.

Bij elkaar zorgen deze extra ritten voor een aanzienlijke onverwachte extra kostenpost voor de dierenambulance, bovenop de structurele kosten. Daarom stellen de indieners voor om de financiering voor deze extra transportkosten te vergoeden: voor 2023 en 2024 voor de langere afstanden vanwege het wegvallen van de Wildopvang in Delft, en voor 2023 ook voor de extra ritten vanwege vogelgriep.

5. De initiële kosten voor de uitbreiding van Groentepark Bontekoe

In Groentepark Bontekoe zorgen circa 20 vrijwilligers onder leiding van een ervaren tuinder op 2 weekdagen voor onderhoud en oogst van verse, biologische groente voor Voedselbank Leiden. Op dit moment zijn 500 huishoudens (1.300 personen, waarvan 525 kinderen) klant van Voedselbank Leiden.

Gezien de maatschappelijke functie van Groentepark Bontekoe, de sterk gestegen vraag naar voedsel bij de voedselbank[6], de wens Leidenaren van voldoende verse en gezonde producten te kunnen voorzien[7] en de bijdrage die stadstuinieren levert aan de doelen van het college[8], stellen de indieners voor om de uitbreiding van Groentepark Bontekoe te financieren. Het betreft het eenmalig vergoeden van de initiële kosten van de uitbreiding van 22.240 euro. Dit betreft alleen kosten die direct het gevolg zijn van de uitbreiding, zoals de aanleg van afrasteringsheggen, gaashekken en een klaphek, grondonderzoek en een beregeningsinstallatie.

6. een tijdelijk mobiel duurzaamheidspunt

Er zijn veel verschillende partijen betrokken bij de energietransitie in Leiden. Aan de ene kant is dat prettig omdat zij veel inzet en expertise leveren. Aan de andere kant is het risico dat inwoners en bedrijven door de bomen het bos niet meer zien. Daarnaast is informatie veelal digitaal beschikbaar, wat een barrière kan zijn voor inwoners die digitaal minder vaardig zijn.

Daarom stellen de indieners voor om een fysiek duurzaamheidspunt op te zetten, voor de duur van 2 jaar, dat fungeert als eerste loket voor inwoners en bedrijven bij vragen over duurzaamheidsmaatregelen. Het doel van het duurzaamheidspunt is 2-voudig:

 • Het vergoten van kennis over te treffen duurzaamheidsmaatregelen bij inwoners en bedrijven.
 • Het vergroten van de bereidheid om deze maatregelen daadwerkelijk in de eigen omgeving toe te passen.

Het duurzaamheidspunt realiseert deze doelen door het:

 • verbeteren van de toegankelijkheid en vindbaarheid van informatie over duurzaamheidsmaatregelen door het bieden van een fysieke plek (het duurzaamheidspunt) waar vanuit mensen verder geholpen kunnen worden;
 • bieden van betrouwbare en onafhankelijke informatie over maatregelen en financiële regelingen (denk bijvoorbeeld aan informatieverstrekking over stand van zaken wat de (grote) plannen zijn van de gemeente voor een wijk of wat landelijk beleid betekent voor bedrijven), door het duurzaamheidspunt duidelijk en herkenbaar als gemeentelijk initiatief te presenteren en deskundige medewerkers in te zetten;
 • concreet en zichtbaar maken van duurzaamheidsmaatregelen, door bezoekers van het punt kennis te laten maken met technieken en materialen die ingezet kunnen worden (denk aan het laten zien van een zonnepaneel, inductiefornuis en verschillende soorten isolatiemateriaal). Voor grotere installaties (zoals een warmtepomp) kan verwezen worden naar het nieuwe loket bij MBO Rijnland.

Planning en bereik

Het duurzaamheidspunt krijgt een mobiel karakter, zodat het kan neerstrijken op meerdere locaties. De kick-off locatie is bij voorkeur een centrale plaats zoals de stadsfoyer in het Stadhuis. Na een (nader te bepalen) periode kan het punt op een andere locatie opgebouwd worden.

Een mogelijke planning kan de volgende zijn:

Maand 1 – 6

Voorbereiding (denk aan ontwikkeling materialen, uitwerken planning, locaties vaststellen, roosters vaststellen)

Maand 7 – 12

Kick off / locatie 1 (bij voorkeur centraal gelegen locatie zoals foyer Stadhuis)

Maand 13 – 14

Locatie 2 (bijv. Leiden Noord of Merenwijk)

Maand 15 – 16

Locatie 3 (bijv. Stevenshof of Zuid-West)

Maand 17 – 18

Locatie 4 (bijv. Bos- en gasthuis)

Maand 19 – 20

Locatie 5 (bijv. Roomburg/ Meerburg)

Maand 21 – 22

Afronding en evaluatie

Inrichting en bemensing

Centraal in de inrichting van het punt moet zijn begrijpelijke, eenvoudige informatie over duurzaamheidsmaatregelen en de werking van bepaalde technieken (bijv. hoe werken zonnepanelen, wat is een zonneboiler, mogelijkheden voor isolatie). Dit kan bijvoorbeeld via informatieborden met duidelijke illustraties uitgebeeld worden. Daarnaast is het belangrijk dat bezoekers duurzaamheidsmaatregelen ook daadwerkelijk kunnen zien en bekijken. Daarom is het belangrijk dat er samples van kleine ingrepen (radiatorfolie, LED-lampen, isolatie strips) te bekijken zijn, maar ook grotere items zoals een zonnepaneel of inductiefornuis.

Voor de bemensing van het duurzaamheidspunt is verder overleg nodig, bijvoorbeeld met wijkambassadeurs. Vanuit deze groep is er interesse om een rol te spelen in het duurzaamheidspunt.

7. Een tijdelijke vergoeding van dierenartskosten aan minima

Gebrek aan financiële middelen mag voor gezinnen in armoede niet leiden tot uitstel of afstel van een bezoek aan de dierenarts. Huisdieren hebben een positieve invloed op het welzijn van hun baasjes. Zo zijn er meer sociale contacten, meer sociale ondersteuning bij stress en neemt de zelfwaardering toe. Huisdieren kunnen ook helpen om een sociaal isolement tegen te gaan.

Bij de behandeling van het Maatwerkbudget in 2019 heeft de toenmalige wethouder toegezegd dat dierenartskosten ook kunnen worden gedeclareerd uit dit budget. Uit technische vragen die de Partij voor de Dieren in het verleden heeft gesteld blijkt dat hier weinig van terecht komt. De indieners stellen met dit amendement dan ook voor om, bij wijze van proef, tijdelijk een budget van 75.000 euro te reserveren voor vergoeding van dierenarts kosten voor minima.[9] Uit dit budget moeten ook de eventuele uitvoeringskosten worden gedekt. De regeling eindigt wanneer het volledige bedrag is aangewend en de ervaringen worden betrokken bij de doorontwikkeling van het maatwerkbudget.

8. Strijd tegen ondermijning

De focus van de aanpak ondermijning blijft het voorkomen van witwassen via vastgoed en de aanpak van georganiseerde drugscriminaliteit. Bij de aanpak van drugscriminaliteit richt de aanpak zich meer specifiek op drugshandel, (criminele) geldstromen, witwassen en jonge aanwas. De aanpak van ondermijning zal in toenemende mate ook draaien om het stimuleren van positieve ontwikkelingen in de stad, waardoor kansen ontstaan voor bonafide bedrijvigheid.

Het doen van BIBOB-onderzoek is een belangrijk en effectief middel in de aanpak van ondermijning. In 2023 wordt ingezet op professionalisering van het eigen onderzoek en de samenwerking met partners. Voor deze inzet moet niet worden gekeken of de capaciteit dit in 2023 toelaat maar moet er capaciteit worden vrij gemaakt. Niet alleen in 2023 maar ook in 2024 en 2025. Nu er financiële ruimte is, wordt voorgesteld om zowel in 2024 en 2025 79.000 euro (in totaal 158.00) toe te voegen aan prestatie 2A1.1 Aanpak ondermijning. Daarmee kunnen de BIBOB-onderzoeken ingezet blijven worden bij het bestrijden van ondermijnende criminaliteit.

Voorts wordt gevraagd om uiterlijk voor de behandeling van de Kaderbrief 2025-2029 te evalueren of er structureel extra middelen nodig zijn en om hoeveel dit zou moeten gaan. Het is immers al duidelijk dat door de inzet van BIBOB er steeds meer zicht komt op de omvang van ondermijning in Leiden.

9. Continuering aanpak jeugdoverlast Stevenshof

De Stedelijke Jeugdaanpak kenmerkt zich door een combinatie van repressie en het bieden van perspectief, het verbinden van het zorgdomein, het veiligheidsdomein en onderwijs met een sterke regierol van de gemeente. Hierbij is ook oog voor het ‘systeem’ (gezin, school, wijk, vrienden) van de jongere. De aanpak loopt inmiddels enkele jaren, wordt algemeen gezien als succesvol en vernieuwend en ontwikkelt zich nog steeds.

De Stevenshof is een van de ‘focuswijken’  waar de Stedelijke Jeugdaanpak zich op richt. Het afgelopen jaar is het aantal meldingen niet afgenomen en werd er zelfs overgegaan tot het afkondigen van een samenscholingsverbod bij de schoolpleinen. Er is veel aandacht voor de Stevenshof vanuit politie en handhaving maar op dit moment is er te weinig capaciteit om hier flexibel en adequaat op in te spelen.

Op dit moment is er voor 2022 en 2023 voldoende budget beschikbaar voor inzet van de Stedelijke Jeugdaanpak in de Stevenshof. Gezien de recente ontwikkelingen (samenscholingsverbod, noodbevel burgemeester) en het aanhoudend aantal meldingen is duidelijk dat inzet op handhaving en preventie van jeugdoverlast nodig blijft in de Stevenshof. Daarom wordt met dit amendement budget beschikbaar gesteld om de inzet van de Stedelijke Jeugdaanpak ook in 2024 te continueren. De reden om hiervoor incidenteel budget beschikbaar te stellen is dat de verwachting dat de jeugdoverlast in de Stevenshof, door de inzet van de Stedelijke Jeugdaanpak, een keer zal stoppen.

Het voorstel is om deze extra uitgave uiterlijk voorafgaand aan de behandeling van de Kaderbrief 2025-2029  te evalueren, zodat de raad tijdig een goede afweging kan maken over de mogelijke voortzetting ervan.

10. Voor een onderzoek naar het opzetten van een meldpunt voor seksueel grensoverschrijdend gedrag

Meer dan de helft van de vrouwen en bijna één op de vijf mannen maken in hun leven seksueel grensoverschrijdend gedrag mee. Ondanks deze cijfers wordt er bij de politie nauwelijks melding of aangifte gedaan. Daarom wil SVL dat er onderzoek gedaan wordt naar een meldpunt seksueel grensoverschrijdend gedrag in Leiden. Dit moet een meldpunt worden waar iedereen een melding kan doen van alle vormen van grensoverschrijdend gedrag, zowel in private of privé omgeving, of de openbare ruimte. Op deze manier kan de gemeente inzicht krijgen waar onveilige situaties voorkomen. Daarnaast kan dit meldpunt informatie geven over eventuele vervolgstappen en waar slachtoffers terecht kunnen voor hulp. Dit meldpunt is anders dan Meldpunt Seksueel Geweld, omdat het hier ook gaat om dataverzameling in plaats van alleen slachtofferhulp. Wel zouden deze twee meldpunten samen kunnen werken, zoals het geval is in Rotterdam.

11. Verdubbeling subsidie Convenant Student en Stad

Middels het Convenant Student en Stad organiseren de Plaatselijke Kamer van Verenigingen en 7 aangesloten verenigingen uit Leiden, te weten de MASCQ-verenigingen, Njord en Asopos verenigingen voor en met de stad. Doordat Njord en Asopos zich aangesloten hebben is het bedrag per vereniging gedaald van ruim 3.000 euro naar 2.150 euro. Bovendien zijn de kosten van het organiseren van evenementen, denk hierbij bijvoorbeeld aan opbouwen en afbouwen, hekken en licht en geluid, sterk gestegen.

Een voorbeeld van een georganiseerd evenement is Rowing Blind, waarbij Njord een speciale boot aanschafte zodat er met blinde mensen geroeid kon worden. De kosten voor de boot bedroegen meer dan 15.000 euro, waarvan een deel door het Convenant Student en Stad bekostigd kon worden. Ook heeft Minerva het bedrag gebruikt om het Oekraïne-symposium voor een deel te bekostigen. Het bedrag dat de PKvV gebruikt wordt bijvoorbeeld besteed aan een reanimatiedag, zodat leden van verenigingen kunnen leren om te reanimeren. De kosten voor een dergelijke cursus zijn ook sterk gestegen. Omdat de financiële impact van de coronacrisis nog steeds gevoeld wordt door deze verenigingen stellen wij een incidentele verhoging van het Convenant voor, om de verenigingen de komende twee jaar weer op ademruimte te laten komen.

De 7 grote verenigingen hebben de organisationele kracht voor dergelijke evenementen. Andere verenigingen zijn welkom om bij te dragen aan de activiteiten. Bovendien wordt aandacht besteed aan het betrekken van allerlei groepen bij de activiteiten. Zo wil Njord volgend jaar een roeiwedstrijd organiseren waarbij iedereen uit de Leidse jeugd welkom is om deel te nemen. Ook organiseert Minerva een kerstdiner voor eenzamen, Quintus een kerstlunch voor minderbedeelden en wil de PKvV zelf de ‘Lange Leidse Tafel’ organiseren, waarbij mensen van allerlei verschillende achtergronden uit Leiden kunnen genieten van gezelligheid in de binnenstad. Verenigingen bekostigen al veel zelf, maar een daling van het bedrag per vereniging is geen positieve impuls om andere verenigingen aan te sporen zich aan te sluiten en het stimuleert ook niet om grote evenementen, zoals het Oekraïne-symposium en Rowing Blind te organiseren. In combinatie met de sterk gestegen kosten en de tijdelijk verslechterde financiële situatie na de coronacrisis stellen we daarom een tweejaarlijkse verhoging van het bedrag voor.

12. Een eenmalige gedeeltelijke compensatie van de energiekosten voor Leidse verenigingen

Leidse verenigingen hebben te lijden onder de sterk gestegen energiekosten. De panden die zij in voorkomende gevallen hebben zorgen voor hoge lasten, zeker als zij recent hun energiecontracten hebben moeten wijzigen of ze een variabel contract hebben. Het is belangrijk dat deze verenigingen de winter door kunnen komen en daarnaast kunnen investeren in duurzaamheid. Het Rijk is daarbij aan zet, maar het is onduidelijk of het Rijk ook daadwerkelijk tot een regeling zal overgaan. Daarom wordt een gedeeltelijke compensatie van hun energiekosten voorgesteld. We stellen een bedrag beschikbaar waarmee het college een voorstel kan doen om deze verenigingen financieel te steunen en te helpen met verduurzamen. Zo kunnen ze op korte termijn de energiekosten voldoen. Dit wordt gecombineerd met een maatregel die ziet op de lange termijn. Verenigingen kunnen een deel van het bedrag dat ze ter compensatie krijgen investeren in duurzaamheid, bijvoorbeeld in isolatie. Zo werkt het door de gemeente uit te keren bedrag ook door op de langere termijn, in zowel de energiekosten als het klimaat. Indien het Rijk toch met een regeling komt, wordt het uitgekeerde bedrag terugbetaald, anders wordt dit beschouwd als gift. De hoogte van het maximaal per vereniging uit te keren bedrag en de precieze wijze van uitvoering laten we aan het college.

In voorbereiding op dit voorstel is een uitvraag gedaan bij studentenverenigingen naar energiekosten en duurzaamheidsambities. Hieruit bleek dat sommige verenigingen sterk oplopende energiekosten hebben, sommige wel tot vijfmaal het huidige bedrag. Tegelijkertijd geven de verenigingen aan concrete ambities te hebben om hun panden te verduurzamen, waarbij zij meerdere mogelijkheden noemen zoals isolatie, zuinige verlichting en zuinige verwarming. Dit vereist investeringen, waarbij verenigingen gehinderd worden door de lopende, acute energiekosten. De compensatie geeft pandhoudende verenigingen en andere partijen in het maatschappelijk middenveld die in de problemen komen door hoge energiekosten en die niet al elders aanspraak kunnen maken op compensatie de mogelijkheid om de energiekosten te voldoen en tegelijkertijd te investeren in duurzame ambities.

13. voor de voorbereiding, aanschaf, installatie van speeltoestellen, voor kinderen op het Trekvaartplein

Het bestuur van het Trekvaartplein heeft bij de SP aangekaart dat er op de woonwagenlocatie geen plek is waar kinderen kunnen spelen en dat daar wel grote behoefte aan is. Op basis van technische vragen (en ontvangen aanvullende informatie) van de SP aan het college van B&W is duidelijk geworden dat het benodigde bedrag voor de aanleg en installatie van dergelijke speeltoestellen geraamd wordt op 50.000 euro. De kosten van beheer en onderhoud worden via reguliere middelen gedekt.

De SP vraagt het college dat een geschikte locatie in overleg met het bestuur van het Trekvaartplein gezocht wordt.

14. Een out-reachend medewerker ter voorkoming van dak en thuisloosheid bij jongeren

Dankzij de inzet van het college van B&W krijgt Leiden een aparte noodopvang van jongeren waardoor deze doelgroep niet vermengd hoeft te worden met reguliere dak & thuislozen. De problematiek van de twee doelgroepen zijn dermate verschillend dat vermenging ervan bijzonder negatief kan uitwerken voor de jongeren. Naast deze positieve ontwikkeling van een aparte opvang wil de SP ook graag dat er gewerkt wordt aan het voorkomen van dak & thuisloosheid bij jongeren door middel van een “öut-reachend medewerker”, oftewel iemand die proactief contact maakt met jongeren om ze hulp te bieden en om hun hulpvraag op een juiste wijze te kanaliseren.  Deze functie staat op het punt om ingevoerd te worden maar de SP begrijpt dat er momenteel nog een incidenteel gat zit in de beschikbare budgetten van 40.000 euro incidenteel om dit op korte termijn te verwezenlijken.

15. het verstrekken van een subsidie aan het armoedefonds zodat meer uitgiftepunten voor menstruatieproducten ten behoeve van Leidenaren met een kleine beurs kunnen worden gerealiseerd

Het doel van dit amendement is om bij te dragen aan de bestrijding van menstruatiearmoede. De Indieners beogen met dit amendement om het aantal uitgiftepunten rondom menstruatieproducten in Leiden uit te breiden. Momenteel zijn er in Leiden al enkele uitgiftepunten beschikbaar. Indieners willen dat deze producten breder beschikbaar worden gesteld middels nieuwe uitgiftepunten bij bijvoorbeeld scholen en buurthuizen. De nieuwe uitgiftepunten moeten bovenal laagdrempelig toegankelijk zijn. Ook een goede spreiding van de uitgiftepunten in de verschillende wijken is belangrijk. Het College kan hierover in gesprek gaan met maatschappelijke organisaties. Het armoedefonds heeft hier ervaring mee en geeft ook aan dat er in Leiden een verbeterslag te maken is. Indieners willen 15.000 euro in 2023 en 15.000 euro in 2024 beschikbaar stellen voor het armoedefonds zodat zij het aantal uitgiftepunten in Leiden kunnen uitbreiden. Dit budget heeft een incidenteel karakter voor twee jaar. Indieners willen het College verzoeken om na deze twee jaar te kijken naar de effectiviteit hiervan en in gesprek te gaan met de gemeenteraad over de mogelijkheden voor een structurele verlenging.

16. Het eenmalig verhogen budget van het maatwerkbudget

Het doel van dit amendement is het verhogen van het Maatwerkbudget met 100.000 euro naar 250.000 euro in 2023. Na jaren van verlagingen van het Maatwerkbudget van 600.000 euro, naar 450.000, naar nu 150.000 euro is het positief om te zien dat er een stijgende lijn te zien is van het gebruik en de verstrekking van het budget. Per 1 september was er al 110.000 euro uitgegeven. In het hele jaar 2021 was dit al minder. Indieners zijn ervan overtuigd dat de stijgende lijn doorzet omdat de armoedeproblematiek groot is en de voorstellen om de barrières omtrent deze regeling te verlagen haar vruchten lijkt af te werpen.  Indieners zien voordelen in een hogere beschikbaarheid van het bedrag van tevoren ook al is er in feite sprake van een openeinderegeling. Een hoger bedrag van tevoren verschaft meer duidelijkheid aan uitvoerders zoals de Sociaal Wijkteams, Jeugdteams en de Stadsbank. Het kan in deze zin een positieve prikkel zijn tegemoetkomingen eerder uit te keren. Ook hoeft er op deze manier minder snel aanspraak gemaakt te worden op de reserve Sociaal Domein, waar de dekking bij een overschrijding van het budget vandaan zal komen verwachten de indieners. Zo komt er onder de streep middels dit amendement ook 100.000 euro extra beschikbaar in het Sociaal Domein.

17. een extra incidentele bijdrage aan de Lokale Omroep

De lokale omroep verzorgt hoogwaardige journalistiek in Leiden en de regio. In afwachting van nieuw beleid vanuit het Rijk dat naar verwachting in werking treedt per 1 januari 2025, heeft de lokale omroep in 2023 en 2024 te maken met een onzekere begroting. Dit kan worden ondervangen door een extra incidentele bijdrage in deze jaren, waardoor de totale bijdrage vanuit de gemeente vermoedelijk vergelijkbaar is met de bijdrage vanuit het Rijk per januari 2025. Op deze manier heeft de lokale omroep enige rust in de bedrijfsvoering.

Als er in 2023 en 2024 sprake is van de ontvangst van aanvullende middelen voor de Lokale Omroep vanuit het Rijk of vanuit projecten vanuit het Rijk, dan zal deze bijdrage in mindering worden gebracht op de incidentele bijdrage vanuit de gemeente.

Op 4 december 2023 eindigt de huidige 5-jaars vergunning periode voor lokale omroep ‘Lorelei-Sleutelstad’ als de lokale publieke omroep voor de stad Leiden. Hierdoor is er een kans dat er een wisseling plaatsvindt van de lokale omroep in 2023. Als hier sprake van is, moet het incidentele bedrag naar rato worden verdeeld over de oude en nieuwe aanbieder.

18. Beweegtuin voor ouderen

We willen graag dat er in Leiden een extra beweegtuin voor ouderen wordt aangelegd. Van onze inwoners verwachten we dat ze steeds langer thuis blijven wonen, de voorzieningen in buurten en wijken moeten hier goed op worden ingericht. Beweegtuinen voor ouderen zijn daarin cruciaal en een mooie manier om ouderen zo gezond mogelijk te houden. Voor de aanleg van een nieuwe beweegtuin wordt 125.000 euro beschikbaar gesteld. We geven in overweging om de beweegtuin te realiseren op een locatie nabij (meerdere) verzorgingshuizen en/of andere woningen van ouderen. Ook geven we de overweging om de beweegtuin te realiseren in de buurt van een bestaande speeltuin om de onderhoudskosten te minimaliseren.

19. Extra incidentele subsidie voor de voedselbank

We willen voorstellen om in 2023 een extra incidentele bijdrage van 12.500 euro beschikbaar te stellen voor de Voedselbank. Dit geldt is bedoeld als extra ondersteuning voor de Voedselbank en is ook een blijk van grote waardering voor het belangrijke werk dat zij doen, zeker in een tijd waarin de hoeveelheid klanten van de Voedselbank fors toeneemt.

20. Extra incidentele subsidie Stichting Urgente Noden

We willen voorstellen om in 2023 een incidentele bijdrage van 12.500 euro beschikbaar stellen voor de Stichting Urgente Noden. Dit geld moet worden besteed aan de primaire taak die de stichting heeft: noodhulp aan Leidenaren die dat nodig hebben. Het geld is dus niet bedoeld voor bureau- of overheadkosten.

21. Een budget voor onderzoekskosten

Bij de begrotingsbehandeling wordt een aantal moties ingediend waarbij gevraagd wordt om een onderzoek op basis waarvan verdere beleidskeuzes e.d. gemaakt kunnen worden. Die moties hebben geen aparte dekking om dat onderzoek uit te kunnen voeren. In de moties wordt vermeld dat de dekking van die kosten gehaald wordt uit het budget van 250.000 euro dat met dit verzamelamendement vrij wordt gemaakt. Dit centrale onderzoeksbudget verantwoorden we voor nu op programma 11. Dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien. Afhankelijk van de moties die worden aangenomen wordt het budget bij volgende begrotingswijzigingen toegevoegd aan het betreffende programma. Als uiteindelijk niet het gehele budget benut wordt, dan vloeit het overgebleven bedrag terug naar de concernreserve.

 

Voetnoten:

[1] Geen verrijdbaar groen en ook geen groen in plantenbakken mét bodem.

[2] Zie ook de door de raad eerder aangenomen motie ‘Groene gevels’ d.d. 23 januari 2020 https://leiden.notubiz.nl/document/8441160/1#search=%22pvdd%20groene%20gevels%22.

[3] Zie ook de door de raad eerder aangenomen motie ‘Groenslingers’ d.d. 23 januari 2020 https://leiden.notubiz.nl/document/8395553/1#search=%22groenslingers%22.

[4] https://www.omroepwest.nl/nieuws/4636826/wildopvangcentra-maken-zich-zorgen-na-sluiting-opvang-delft-wij-zitten-nu-al-vol

[5] https://nos.nl/artikel/2450002-vogelgriep-treft-wilde-vogels-hard-maar-wat-te-doen-met-de-kadavers

[6] https://www.leidschdagblad.nl/cnt/dmf20221014_59941909

[7] Leiden gezond en vitaal. Leids preventieakkoord 2021-2023

[8] Visie Stadstuinieren Leiden. Meer ruimte om samen duurzaam te tuinieren in Leiden (2020)

[9] De gemeente Amsterdam kent al een regeling voor de vergoeding van dierenartskosten van minima, zie https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/hulp-bij-laag-inkomen/regelingen-alfabet/vergoeding-bezoek-dierenarts-adam/#h9efc62d7-decf-4673-9bdd-becea0fe7cbd