AMENDEMENT:

Datum: 18 februari 2021

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Wensen en bedenkingen ‘Toekomstvisie DZB Leiden 2030’

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, PvdA, CDA, PvdD, SP, CU, LP (32)

Tegen: VVD (6)

De Raad van de gemeente Leiden, in vergadering bijeen op donderdag 18 februari 2021

Besluit na besluitpunt 1. de volgende wens en/of bedenking toe te voegen:

  • De bedenking dat publiek-private samenwerkingen waarbij kwetsbare personen op de arbeidsmarkt werkgelegenheid wordt geboden niet altijd tot de gewenste of
    verwachte opbrengsten leiden, of nadelig kunnen zijn voor de positie van deze werknemers, en dit als risico te erkennen;
  • De bedenking dat de gevolgen van Corona een belemmerende factor kan zijn om de publiek-private-samenwerking tot een succes te maken;
  • De wens dat de gemeente Leiden bij het aangaan van deze publiek private samenwerkings-constructies altijd een vinger aan de pols houdt bij de opzet en de uitvoering van deze constructies en dat de risico’s ook meegewogen worden in de toekomstvisie DZB 2030.

Eric Krijgsman (D66)
Pieter Krol (CU)
Thomas van Halm (SP)
Martine van Schaik (PvdD)
Joost Bleijie (CDA)
Maarten Kersten (PS)

Toelichting:

Publiek-private samenwerkingen zullen niet altijd tot de gewenste of verwachte opbrengsten leiden. Nog recent kennen we een voorbeeld uit Den Haag van een publiekprivate samenwerking op dit vlak, de Energieacademie, waar 1,3 miljoen subsidie verdampt is. Met deze bedenking en wens worden de risico’s van PPS constructies erkend en wordt de wens uitgesproken dat de gemeente altijd een vinger aan de pols houdt over de opzet en uitvoering van PPS-constructies