AMENDEMENT:

Datum: 22 juni 2021

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Zienswijze ontwerpbegroting 2022 Servicepunt71

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, CDA, PvdD, SP, CU, LP (39)

Tegen: n.v.t. (0)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 22 juni 2021,

Besluit,

Aan het raadsvoorstel de volgende zienswijze toe te voegen:
Voor het einde van 2023 moeten minimaal de wettelijk voorgeschreven hoeveelheid garantiebanen gerealiseerd zijn. Het percentage van 2,35% garantiebanen moet voortaan als minimum worden gehanteerd bij groei of krimp van de organisatie, of elk ander percentage dat volgens de ‘Wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten’ wordt voorgeschreven.

Marcel Terlouw | Groen Links
Tiny Klever | PvdA
Thomas van Halm | SP
Anandkoemar Jitan | LP
Maarten Kersten | PS

Toelichting:

Iedere organisatie moet volgens de participatiewet een minimum aantal garantiebanen bieden. In de afgelopen jaren is Servicepunt71 er niet in geslaagd om dit doel te bereiken. Door de Coronacrisis was en is het lastig om deze banen te realiseren. Juist omdat er een nieuw samenwerkingsmodel bij Servicepunt71 ingevoerd gaat worden is het zinvol om de realisatie van de wettelijk verplichte garantiebanen hierin mee te nemen. Servicepunt71 moet het goede voorbeeld geven aan al die werkgevers waar dit ook van wordt gevraagd. Twee jaar lijkt een redelijke termijn om de garantiebanen te kunnen realiseren.