AMENDEMENT:

Datum: 17 december 2019

Mede-indiener: Maarten Kersten

Samen met: VVD, CDA, D66

Onderwerp: Vaststelling APV

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, VVD, CDA (20)

Tegen: GL, PvdA, PvdD, SP, ChristenUnie (19)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 17 december 2019

Besluit

Artikel 2:65 Hinderlijk of bedreigend bedelen

Het is verboden te bedelen om geld of andere zaken wanneer gebedeld wordt:

a. op intimiderende wijze;
b. door een ander in de vrijheid van beweging te belemmeren;
c. door zich aan een ander tegen diens uitdrukkelijk verklaarde wil te blijven opdringen;
d. door een ander te blijven volgen;
e. in vereniging met een of meer andere personen;
f. bij een minderjarige.

te vervangen door het volgende artikel:

Artikel 2.65 Bedelarij
Het is ter voorkoming van overlast verboden op door het college aangewezen openbare plaatsen of in een voor het publiek toegankelijk gebouw te bedelen om geld of andere zaken.

 

Tom Leest (WD)
Francien Zeggelt (D66)
Roeland Storm (CDA)
Maarten Kersten (Partij Sleutelstad)

Toelichting:
Met name in het stationsgebied en de binnenstad, wordt door ondernemers, bewoners en bezoekers overlast ervaren van bedelaars (m/v). Dit amendement richt zich expliciet op de aanpak van die overlast en niet op het bedelen zelf. Het is dan ook nadrukkelijk niet de bedoeling om bedelaars met dit artikel in de hand aan de lopende band te gaan beboeten. Het huidige verbod op ‘hinderlijk’ bedelen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)wordt door politie en handhaving simpelweg als onwerkbaar ervaren. Wat hinderlijk is en wat niet, is erg subjectief en persoonlijk. In de praktijk hebben passanten die overlast ervaren bovendien geen tijd en zin om uitgebreid melding te maken bij een handhaver. In die gevallen waar dat wel gebeurt, is de bedelaar allang weer verdwenen.

Leiden is een van de weinige gemeenten met een dergelijk, niet te handhaven bedelverbod. Hoewel de huidige formulering sociaal en sympathiek is ingestoken, komt het er in de praktijk op neer dat er dan net zo goed geen artikel over in de APV hoeft te staan. Een handhaafbaar bedelverbod geeft Team Handhaving en de politie de mogelijkheid om de overlast aan te pakken, de bedelaars weg te sturen en hen te wijzen op of eventueel te begeleiden naar de aanwezige zorg en opvang waar zij gebruik van kunnen maken. Bovendien geeft het de mogelijkheid om criminele bedelbendes wel te beboeten, mochten die in Leiden opduiken.

De overlast wordt momenteel vooral in het stationsgebied ervaren. Daarom lijkt het goed om een bedelverbod in te stellen op plekken die door het college worden aangewezen, en niet in de gehele stad. Een dergelijke formulering staat bijvoorbeeld ook in de APV van gemeenten Den Haag, Delft en Katwijk. De raad wil graag na een jaar een rapportage ontvangen waarin wordt aangegeven wat de ervaringen zijn met dit nieuwe bedelverbod, hoe vaak bedelaars gehandhaafd worden en op welke plekken overlast wordt ervaren.