AMENDEMENT:

Datum: 18 juni 2020

Indiener: Maarten Kersten

Samen met: D66, CDA, ChristenUnie

Onderwerp: Stedenbouwkundig Programma van Eisen Kaasmarkt na inspraak

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, CDA, PvdD en ChristenUnie (36)

Tegen: SP (3)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 18 juni 2020,

BESLUIT:
Onder ‘c. ontwikkelcluster III, Grachtenpanden, hoek Hooigracht c.q. nieuwbouw aan de Oude Rijn’ toe te voegen voor de ruimtelijke punten:

Over ontwikkelcluster III worden nog geen contouren vastgesteld. Het College gaat in
aanloop naar het Kaderbesluit scenario’s uitwerken voor het programma van de
grachtenpanden. Hierbij wordt inzichtelijk gemaakt welke financiële gevolgen er zijn voor een kwalitatief hoogwaardige herinrichting van de Kaasmarkt. Daarbij worden de volgende varianten uitgewerkt:

  • Het huidig voorstel uit het raadsvoorstel;
  • Twee grachtenpanden minder aan de Kaasmarktzijde waardoor de historische
    Middelweg het einde van de reeks grachtenpanden markeert;
  • Geen ‘ontwikkelcluster III Grachtenpanden’ aan de Oude Rijn;
  • Een mix met middeldure koopappartementen en grondgebonden woningen;
  • Een mix van sociale huur appartementen en grondgebonden woningen;
  • Het alternatief voorstel aangekondigd door de wijkverenigingen, mits dit in Q3 2020
    wordt aangeleverd bij de gemeente;

De voorgestelde kavels in het Raadsbesluit worden als uiterste grenzen meegenomen,
waarbinnen de raad een keuze kan maken bij het Kaderbesluit op basis van de uitgewerkte scenario’s.

Sander van Diepen (D66)
Pieter Krol (CU)
Maarten Kersten (PS)
Josine Heijnen (CDA)

Toelichting:
Het stedenbouwkundig programma stelt voor om acht grachtenpanden toe te voegen aan de Oude Rijn. De grondopbrengsten van deze woningbouw moet bijdragen aan de herinrichting van de Kaasmarkt. De buurt heeft nadrukkelijk de wens neergelegd om een meer open doorkijk vanaf de Kaasmarkt op het water. Vanuit de Historische vereniging Oud Leiden is vanuit het oogpunt van de historische structuur verzocht om enkele grachtenpanden aan de Kaasmarktzijde te schrappen. Ook spreken verschillende raadsleden de wens uit om niet enkel grondgebonden woningen te plaatsen, maar ook middeldure koop en sociale huur appartementen. Tegelijk stelt het College dat zonder deze ontwikkeling er geen financiële dekking is voor de gewenste kwalitatieve herinrichting van de Kaasmarkt. De Raad kan hierbij nog niet overzien wat de gevolgen zijn van de te maken keuze. Daarbij is vanuit de buurt aangekondigd nog met een alternatief voorstel te komen. Met het voorstel voor scenario’s, waarbij ook dit aangekondigde voorstel wordt meegenomen, willen de initiatiefnemers een betere onderbouwing krijgen voor de keuze bij het Kaderbesluit.