AMENDEMENT:

Datum: 17 december 2019

Mede-indiener: Maarten Kersten

Samen met: VVD

Onderwerp: Nota van Uitgangspunten Watergeuskade

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, VVD, CDA, SP, ChristenUnie (15)

Tegen: D66, GL, PvdA, PvdD (24)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 17 december 2019,

BESLUIT:
Het volgende punt toe te voegen aan het raadsbesluit:

‘Een parkeerprogramma (i.e. het aantal autoparkeerplaatsen) te baseren op een uit te voeren
doelgroepondezoek met betrekking tot autobezit en mobiliteitsbehoeftes van toekomstige bewoners.’

Maarten de Crom (WD)
Maarten Kersten (PS

Toelichting:

De komst van meer dan 300 woningen zorgt voor honderden extra wijkbewoners met verschillende mobiliteitsbehoeftes in een gebied dat al kampt met hoge parkeerdruk. De gemeenteraad moet rekening houden met de verschillende mobiliteitsbehoeftes van toekomstige bewoners om te kunnen bepalen wat er qua parkeervoorzieningen nodig is in een volgend stadium van het plan. Door middel van een doelgroeponderzoek kunnen mobiliteitsbehoeftes van toekomstige bewoners worden bepaald. Vervolgens
kan er een realistische inschatting worden gemaakt van het aantal te realiseren parkeerplaatsen op eigen terrein. Dit is niet alleen noodzakelijk voor toekomstige bewoners, maar bovenal belangrijk voor de bewoners van omliggende wijken die zorgen hebben dat de parkeerdruk toeneemt als er niet wordt voorzien in voldoende parkeerplaatsen binnen het projectgebied van de Watergeuskade.