AMENDEMENT:

Datum: 20 juni 2019

Indiener: Maarten Kersten

Samen met: D66

Onderwerp: Participatie- en Inspraakverordening 2019

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, CDA, SP, PvdD (38)

Tegen: ChristenUnie (1)

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 20 juni 2019.


BESLUIT:
Besluitpunt RV 19.0037 te wijzigen door:


“Publieksinitiatief” te vervangen door “Burgerinitiatief”
“Publieksinitiatieven” te vervangen door “Burgerinitiatieven”
“Publieksinitiatiefvoorstel” te vervangen door “Burgerinitiatiefvoorstel”


Maarten Kersten (Partij Sleutelstad)
Antje Jordan (D66)

Toelichting:
In het dagelijks taalgebruik, bij andere overheden en in de wetenschap wordt overwegend de term burgerinitiatief gebruikt voor dit middel. Zo ook door alle andere overheden waar een Leidse burger mee te maken heeft: het waterschap Rijnland, de provincie Zuid-Holland, de Rijksoverheid en de Europese Unie. Het zou verwarrend zijn als overheden voor hetzelfde middel verschillende termen
zouden gaan gebruiken. Uit het oogpunt van consistentie en heldere communicatie stellen wij daarom voor om de ingeburgerde term “burgerinitiatief” te blijven gebruiken.


De rechtvaardiging van het college voor het gebruik publieksinitiatief is dat het middel ook door rechtspersonen als bedrijven en stichtingen kan worden gebruiken. Om een aantal redenen wijzen wij deze redenering af:


– Helder en consistent taalgebruik van essentieel belang is.
– Bedrijven en stichtingen zijn organisaties van burgers.
– De keuze voor publieksinitiatief is bovendien ongelukkig. In de Nederlandse taal verwijst “publiek” vaak naar de overheid of collectieve voorzieningen. Hier gaat het echter om private
initiatieven.