AMENDEMENT:

Datum: 20 juni 2019

Indiener: Maarten Kersten

Samen met: D66

Onderwerp: Participatie- en Inspraakverordening 2019

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, VVD, CDA, PvdD (23)

Tegen: GL, PvdA, SP,ChristenUnie (16)

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 20 juni 2019,


BESLUIT:
Besluitpunt RV 19.0037 te wijzigen:


Door aan artikel 10 een nieuw lid toe te voegen:


Het college houdt een openbaar register bij waarin alle ingediende publieksinitiatieven* en hun voortgang en status worden bijgehouden.


Maarten Kersten (Partij Sleutelstad)
Antje Jordan (D66)

Toelichting:

In het register worden zowel gehonoreerde als afgewezen publieksinitiatieven* geregistreerd. Dit zorgt
voor transparantie en geeft een compleet beeld van de stand van zaken. Tijdens de evaluatie kan dit
register benut worden.

 

* Bij wijziging besluitpunt RV 19.0037 (amendement 19.0037/01) betreft dit de term burgerinitiatieven.