AMENDEMENT:

Datum: 6 april 2023

Mede-indiener: Thijs Vos

Onderwerp: Kaderbesluit gebiedsontwikkeling Park De Zwijger en aanvullende kaders Leidse Ring Noord Willem de Zwijgerlaan

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, VVD (8)

Tegen: GL, D66, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP, CU (31)

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 april 2023,

Besluit:

In besluitpunt 7:

In te stemmen met de ontwikkeling van De Zwijger als een autoluw gebied, waar de auto aan de randen parkeert en het binnengebied ingericht is ten behoeve van voetgangers en fietsers en voor spelen, verblijven en bewegen. De Zwijger biedt nieuwe kansen voor duurzame mobiliteit en langzaam verkeer.

te wijzigen in:

In te stemmen met de ontwikkeling van De Zwijger als een autoluw gebied, waar de auto aan de randen parkeert, met dien verstande dat het totaal aantal parkeerplaatsen in het plangebied ten minste gelijk blijft en dat de gemeentes en corporaties zich inspannen om tot een aantal parkeerplaatsen te komen dat recht doet aan de parkeerbehoefte. Het binnengebied wordt ingericht ten behoeve van voetgangers en fietsers en voor spelen, verblijven en bewegen. De Zwijger biedt nieuwe kansen voor duurzame mobiliteit en langzaam verkeer.

 

Thijs Vos – Partij Sleutelstad

Tom Leest – VVD

Toelichting:

Uit de beantwoording van de technische vragen blijkt dat niet bekend is hoeveel parkeerplaatsen de corporaties op eigen terrein aan gaan leggen en of er – buiten invalideparkeerplaatsen en plaatsen voor laden en lossen – parkeerplaatsen in de openbare ruimte zullen terugkeren. Afgaande op de Beleidsregels Parkeernormen zal er sprake zijn van een bandbreedte van 280 tot 700 parkeerplaatsen (conservatief geschat).[1] Expliciete besluitvorming over het aantal parkeerplaatsen zal verspreid over meerdere raadsbesluiten plaatsvinden. Wat ons betreft zou het totaal aantal parkeerplaatsen binnen het plangebied – dus zowel de plaatsen op eigen terrein als in de openbare ruimte – ten minste gelijk dienen te blijven. Daarnaast vragen we het college om zich samen met de corproaties in te spannen om een dusdanig aantal plaatsen te realiseren dat recht doet aan de parkeerbehoefte. Ook in de toekomst zullen er immers bewoners zijn die de auto nodig hebben om van A naar B te gaan.

 

[1] De parkeereis bestaat uit een bezoekers en een bewonersdeel. Voor bezoekers geldt een parkeernorm van 0,2. Voor bewoners is de parkeernorm afhankelijk van het soort woning; de laagste norm is 0,3. Bij 1400 woningen levert dat – uitgaande van de allerlaagste bewonersnorm – een parkeereis van 700 parkeerplaatsen (1400 * 0,5) op, waarvan 280 voor bezoekers (1400 * 0,2). Ontwikkelaars zijn verplicht om in ieder geval het bezoekersaandeel op eigen terrein aan te leggen (tenzij gesaldeerd kan worden met de openbare ruimte). In betaald parkeren-gebied mogen ontwikkelaars echter beslissen om het bewonersdeel niet uit te voeren. Dat levert daarmee een bandbreedte van 280 tot 700+ parkeerplaatsen op.