AMENDEMENT:

Datum: 10 maart 2022

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Lijst van gevallen adviesrecht onder de Omgevingswet

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, GL, PvdA, CDA, PvdD, SP, CU, LP, Marcel Terlouw (24)

Tegen: D66, VVD (15)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 10 maart 2022,

BESLUIT:

Besluitpunt 2 onder a., b. en c. te wijzigen in:

a. het realiseren van per saldo meer dan 10 woningen;
b. het realiseren van horeca, dienstverlening, detailhandel, maatschappelijke voorzieningen of recreatieve voorzieningen, of een combinatie daarvan die voor meer dan 400M2 afwijkt van het omgevingsplan en/of hetgeen vergund is via een omgevingsvergunning;
c. het realiseren van bedrijfsruimte of kantoorruimte, of een combinatie daarvan die voor meer dan 1000m2 afwijkt van het omgevingsplan en/of hetgeen vergund is via een omgevingsvergunning;

Toelichting:

Met dit amendement wordt een aantal drempelwaarden voor het adviesrecht voor de gemeenteraad grotendeels in lijn gebracht met de waarden die momenteel voor de vvgb-procedure gelden. In het raadsvoorstel stelt het College voor deze waarden substantieel te verhogen. Ook relatief kleine bouwplannen kunnen echter een significante impact hebben op de omgeving. Belanghebbenden mogen in voorkomende gevallen verwachten dat de volksvertegenwoordiging aangesproken kan worden op een ontwikkeling én over adequaat instrumentarium beschikt om daar desgewenst nadere sturing aan te geven.

Bovendien wordt de lijst met gevallen adviesrecht onder de Omgevingswet vastgesteld ten behoeve van een nieuwe werkwijze onder de Omgevingswet, als die op enig moment in werking treedt. Omdat de gemeenteraad eerst met deze nieuwe werkwijze vertrouwd zal moeten raken, is het nu al substantieel verhogen van de drempelwaarden prematuur.

Tot slot stelt de huidige gemeenteraad de lijst weliswaar vast maar zal daar zelf niet meer mee gaan werken. Met dit voorstel wordt ervoor gezorgd dat een toekomstige gemeenteraad een vergelijkbare uitgangspositie heeft als de huidige gemeenteraad thans heeft.

De drempelwaarde als genoemd onder b wordt iets verhoogd ten opzichte van de waarde die voor de vvgb-procedure geldt. Daarmee wordt een balans gevonden tussen het waarborgen van democratische controle op significante ruimtelijke ontwikkelingen en een werkbaar proces.

Martijn Otten (PvdA)
Josine Heijnen (CDA)
Pieter Krol (CU)
Harbert van der Kaap (Partij voor de Dieren)
Maarten Kersten (Partij Sleutelstad)
Ivo van Spronsen (GroenLinks)