AMENDEMENT:

Datum: 18 februari 2021

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Wensen en bedenkingen Uitvoeringsprogramma 2021 Vergunning Toezicht en Handhaving

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, VVD, PvdD, CDA, CU, LP (15)

Tegen: D66, GL, PvdA, SP (24)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 18 februari 2021

Besluit:

Als besluitpunt 1a de volgende wens toe te voegen:

a. halfjaarlijks te rapporteren over de stand van zaken van de implementatie van de maatregelen zoals genoemd in de beantwoording van de schriftelijke vragen (d.d. 14 juli 2020) met betrekking tot de handhaving op misstanden bij woning- en kamerbemiddelingsbureaus, te weten:

  • Het toetsen van de huren aan het puntenstelsel bij het aanvragen van een onttrekkingsvergunning (als onderdeel van de regels voor verkamering)
  • Het inzetten van een huurteam
  • Het inzetten van de huurcommissie
  • Melden van misstanden bij de Autoriteit Consument en Markt
  • Aansluiten bij de ontwikkeling van het ministerie van BZK die heeft aangekondigd om te komen met landelijke regelgeving om malafide verhuurders aan te pakken en goed verhuurderschap te promoten.
  • Onderzoek doen bij andere gemeente zoals de gemeente Amsterdam die woon- en kamerbemiddelingsbureau aanpakt zonder een verregaand vergunningstelsel maar met een controle achteraf.
  • In overweging nemen om de ondermijningsbepalingen in de APV (artikel 2.34c) van toepassing te verklaren op de branche van woning- en kamerbemiddelingsbureaus.

Toelichting:
Afgelopen zomer bleek uit de antwoorden op schriftelijke vragen van het CDA en CU uit april 2020 over de handhaving van de verordening op woning- en kamerbemiddelingsbureaus 2014 dat het handhaven van deze verordening onmogelijk was doordat bij het opstellen onvoldoende is stilgestaan
bij uitvoerbaarheid en juridische handhaafbaarheid.1)

In dit schrijven werd door het college van burgemeester en wethouders aangekondigd dat de verordening per raadsvoorstel ingetrokken zou gaan worden en een stelsel van regels in de ‘komende maanden’ vorm zou krijgen.

In het antwoord op de technische vragen naar aanleiding van het voorliggende raadsvoorstel over de stand van zaken met betrekking tot de dit stelsel van regels is nog eens de opsomming van voorgenomen maatregelen benoemd. Dit stelsel van maatregelen zouden wij graag terugzien als prioriteit in dit uitvoeringsprogramma.

Josine Heijnen (CDA)
Pieter Krol (CU)
Maarten Kersten (PS)

 

1) Antwoord door college van burgemeester en wethouders op 14 juli 2020 op Schriftelijke vragen van Josine Heijnen (CDA) en Pieter Krol (CU) aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden over handhaving verordening op woning- en kamerbemiddelingsbureaus 2014 (ingediend: 6 april 2020)