AMENDEMENT:

Datum: 3 juni 2021

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Verordening tot wijziging van de Verordening fysieke leefomgeving Leiden 2020, onderdeel bomen (Bomenverordening)

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, CDA, SP, PvdD, CU, LP (39)

Tegen: n.v.t. (0)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 3 juni 2021,

Besluit:

1) Toe te voegen:

  • Besluitpunt 1, Artikel 2.4.1.2, lid 2 sub c: “Vermeld staat als boomstructuur of laan op de Groene Kaart (versie 2017) en gesitueerd zijn in de openbare ruimte in eigendom van de gemeente Leiden”;
  • Besluitpunt 1, Artikel 3.6.1.2, lid 3: “Het verbod als bedoeld in het eerste lid geldt niet voor een houtopstand die slecht groeit (“kwarrende bomen”)”;

2) Te verwijderen:

  • Besluitpunt 1, Artikel 3.6.16, eerste lid sub a, onder hernummering van de opvolgende onderdelen van het eerste lid;

3) Het beleidskader te wijzigen zoals aangegeven in de bijlage ’BELEIDSKADER na verwerking A 21.0023 PvdD Structuren meenemen van groene kaart naar groene norm’ bij dit amendement.

Martine van Schaik – Partij voor de Dieren
Pieter Krol – Christen Unie
Jitan Anandkoemar – Leiden Participeert
Maarten Kersten – Partij Sleutelstad
Tom Leest – VVD
Roeland Storm – CDA
Antoine Theeuwen – SP

Toelichting

Bij de overstap van Groene Kaart naar Groene Norm is er een aantal boomstructuren die tussen wal en schip dreigt te raken. Dit amendement zorgt ervoor dat alle boomstructuren die op de Groene Kaart vermeld staan, ook vallen onder de bescherming van de Groene Norm. Dit amendement regelt daarnaast dat kwarrende bomen, ook al staan ze in een beschermde boomstructuur, wel vervangen kunnen worden onder de reguliere vergunningsvoorwaarden.

Het meenemen van de structuren op de Groene Kaart naar de Groene Norm is belangrijk omdat dit niet volledig gedekt is door de basisbescherming van individuele bomen in de nieuwe verordening (nl, vanaf 14 cm diameter op 1m30 hoogte). Voor structuren geldt dat het geheel meer is dan de som der delen. In de begrippenlijst van de verordening staat daarom dan ook over boomstructuren geschreven: “(…) die als groep een meerwaarde voor de omgeving biedt”.