AMENDEMENT:

Datum: 17 september 2020

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Kaderbrief 2020-2024

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, VVD, CDA, SP, PvdD, ChristenUnie, LP (18)

Tegen: D66, GL, PvdA (20)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 17 september 2020

Besluit

Op pagina 60 van de Kaderbrief 2020-2024 de onderstaande tekst

Het nieuwe, herijkte IHP vraagt een totale investering van de gemeente van € 106,7 miljoen in de periode tot en met 2032. Dit is ruim € 59 miljoen boven het huidige vastgestelde budget voor het huidige IHP tot en met 2030; namelijk € 47,6 miljoen. Teneinde de druk op de begroting te verminderen wordt gefaseerd navolging gegeven aan het herijkte nieuwe IHP. Daarbij wordt in de eerste fase gestart met de projecten die volgens het herijkte nieuwe IHP de grootste prioriteit moeten krijgen. Hiervoor wordt het beschikbare investeringsvolume ingezet. Bij deze kaderbrief is een extra investeringsvolume van ca. € 24,1 miljoen opgenomen om de noodzakelijke projecten in de 2e fase uit te voeren. De kapitaallasten van het extra benodigde investeringsvolume lopen geleidelijk op naar een niveau van ca.€ 1,3 miljoen in 2025.

te vervangen door de volgende tekst:

Het nieuwe, herijkte IHP vraagt een totale investering van de gemeente van € 106,7 miljoen in de periode tot en met 2032. Dit is ruim € 59 miljoen boven het huidige vastgestelde budget voor het huidige IHP tot en met 2030; namelijk € 47,6 miljoen.

Teneinde de druk op de begroting te verminderen wordt later dit jaar nadere informatie naar de Gemeenteraad gestuurd waarin mogelijkheden worden gepresenteerd om het totale investeringsbedrag naar beneden bij te stellen. Er wordt bij deze Kaderbrief nog geen besluit genomen over het inzetten van extra investeringsvolume. Dit besluit wordt betrokken bij de inhoudelijke bespreking van het IHP later dit jaar en de hier uit volgende kredietvoorstellen.

en overige teksten in de Kaderbrief hierop aan te passen.

Dorien Verbree (VVD)
Alyssa Voorwald (VVD)
Pieter Krol (CU)
Antoine Theeuwen (SP)
Joost Bleijie (CDA)
Maarten Kersten (PS)

Toelichting:

In twee jaar tijd is het benodigde budget binnen het IHP met ruim € 59 miljoen gestegen. Hoewel de Gemeenteraad later dit jaar nog inhoudelijk komt te spreken over het IHP, wordt er in de voorliggende Kaderbrief al ca € 24,1 miljoen extra investeringsvolume vrijgemaakt, met geleidelijk oplopende kapitaallasten tot een niveau van ca.€ 1,3 miljoen in 2025.

Dit amendement dient twee doelen. Ten eerste wordt het College gevraagd de Gemeenteraad te voorzien van meer informatie over mogelijke besparingen binnen het IHP, om zo een weloverwogen keuze te kunnen maken over de hoogte van het vrij te maken budget. Ten tweede wordt voorgesteld  om nog geen extra budget vrij te maken met het vaststellen van de Kaderbrief, zodat de Gemeenteraad deze keuze later dit jaar kan maken als zij meer informatie tot haar beschikking heeft.