MOTIE:

Datum: 17 september 2020

Indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Kaderbrief 2020-2024

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, SP (4)

Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA, PvdD, CU, LP (34)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 17 september 2020,

Constaterende dat:

 • Met het uitvoeren van de voorliggende Kaderbrief zowel het PS Theater als het Muziekhuis in hun voortbestaan worden bedreigd
 • Het wegvallen van de subsidie Fonds Podiumkunsten bij het Leidse PS|Theater tot onoplosbaar grote problemen leidt
 • De gemeente weliswaar net als voorgaande jaren €75.000 gereserveerd had voor dit theater dat aan alle doelstellingen (naar de wijken en de burger toe) van de gemeente voldoet en zeer succesvol is
 • Maar nu de broodnodige nationale revenuen (125.000 vorig jaar) moet missen vanwege het zogenaamd niet nationaal genoeg zijn van dit experimentele en creatieve theater,
 • Terwijl een vergelijkbaar ander Leids gezelschap, de Veenfabriek, door dat fonds wel als landelijk wordt gekarakteriseerd en daarom 6 ton krijgt
 • Er in het vrijvallen van 9 ton voor de panden rond de Lakenhal financiële ruimte is om de pijn in andere delen van het programma cultuur te verzachten, zoals Muziekhuis en PS Theater.
 • Dat de Kaderbrief 2020-24 meldt dat na extra steunmaatregelen aan BplusC nog €385.000 resteert voor algemene besteding in de cultuursector
 • Dat ook een verhoogde toeristenbelasting en/of vermakelijkheidsretributie geld voor de cultuursector kunnen opleveren

Overwegende dat:

 • Niet alleen PS|Theater van groot belang is voor het uitvoeren van de Cultuurnota, maar ook het nu ook in zijn bestaan bedreigde Muziekhuis met daarin popcentrum de Qbus, de X, het LVP (repetitieruimte voor Leidse musici) en Hothouse Jazz, aan de Middelstegracht en Uiterstegracht.
 • Dat dit bloeiende centrum van muziekbeoefening en podiumuitvoeringen slechts 3 jaar geleden door de gemeente gedwongen is opgegaan in BplusC en de Nobel, terwijl de gemeente dit pand nog slechts enkele jaren daarvoor voor 5 ton had verbouwd om geschikt te maken voor zijn muziekfunctie
 • Dat de gemeente de zaal van de Nobel niet heeft geleverd en de Qbus daardoor weer noodgedwongen voor zijn vermaarde internationale artiesten is teruggekeerd op zijn oude maar nu officieel door BplusC geëxploiteerde locatie.
 • Dat de gemeente daar om bezuinigingsredenen de BplusC-locatie nu wil opheffen, terwijl het zeer goedlopende Muziekhuis geen vervangende ruimte heeft of kan vinden,
 • Dat vertrek van BplusC van die locatie helemaal niet nodig is, omdat na sanering en oplappen van BplusC nog 385.000 van een fonds van 9 ton over is, volgens de Kadernota vrijelijk te besteden in de culturele sector
 • Dat het PS Theater maar 50.000 extra wil vragen van de gemeente, en daarmee nog steeds heel hard in eigen vlees moet snijden, aangezien zij het dan met 125.000 totaal moet doen in plaats van de huidige 200.000. En dat ook die 50.000 gemakkelijk te vinden zijn in het restant van 385.000 van bovengenoemde vrijval

Verzoekt het college om:

 • Een deel van de vrijval van € 385.00 te besteden aan PS|Theater: €50.000 voor 2021 en €50.000 voor 2022 en zo de continuering van het huidige bloeiende theaterklimaat in Leiden te waarborgen
 • Het Muziekhuis de ellende van een tweede, in korte tijd door de gemeente afgedwongen structurele “ontheemding” te besparen en gewoon op de huidige plaats te laten zitten.
 • Op deze wijze twee kern-activiteiten in het Leidse culturele klimaat te behouden voor de stad

Maarten Kersten
Partij Sleutelstad