MOTIE:

Datum: 17 september 2020

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Kaderbrief 2020-2024

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, SP, ChristenUnie (5)

Tegen: D6, GL, VVD, PvdA, CDA, PvdD, LP (33)

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 17 september 2020,

Constaterende dat

 • Beheer- en onderhoudskosten momenteel explosief stijgen door vergroening en klimaatadaptatieve maatregelen.
 • Dat ook de tropische temperaturen en droogte een zeer grote kostenverhogende rol spelen

Overwegende dat:

 • Dat daarom nu structureel hogere kosten worden geraamd.
 • Dat deze kosten deels kunnen worden gedekt door de vrijwillige inzet van collectieven van buurtbewoners, zoals De Groene Alliantie.
 • Dat hierdoor het snoeimes aan twee kanten kan snijden : niet alleen worden de sterk stijgende beheerskosten deels gedekt,
 • ook wordt de participatie van de bewoners in de vergroeningsopgave bevorderd,
 • en daarmee het bewustzijn van de non-usual-suspects: door de educatieve en bewustzijnsvergrotende aspecten

Verzoekt het college om:

 • met spoed te onderzoeken of genoemde burgerinitiatieven kunnen worden gezocht en opgezocht
 • en/of in buurten, van gemeentewege, geïnitieerd, gestimuleerd en ontwikkeld
 • en daarmee de samenwerking, actief en pro-actief, structureel kan worden gemaakt en geborgd
 • hierbij de wijkregisseurs te betrekken, evenals bewonerscommissies en andere burgercollectieven

Maarten Kersten – Partij Sleutelstad