MOTIE:

Datum: 17 september 2020

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Kaderbrief 2020-2024

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, SP, PvdD, LP (8)

Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA, CU (30)

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 17 september 2020,

Constaterende dat:

 • Er momenteel sprake is van grote tekorten in het Sociaal Domein.
 • Er jaarlijks rond de 3,3 miljoen euro wordt uitgegeven aan diverse voorstellen voor het Leiden
  Bio Sciencepark.

Overwegende dat:

 • Het oplossen van de tekorten alleen in het Sociaal Domein zelf ondoenbaar is, en er ook op andere onderdelen van de begroting zal moeten worden bezuinigd.
 • Door alleen te kijken naar bezuinigingen binnen het Sociaal Domein, de financieel minst bedeelden in de stad onevenredig hard worden geraakt. Dit moet absoluut worden voorkomen.
 • Vanwege de Coronacrisis, de noodzaak voor het beschermen van de financieel minst bedeelden essentieel is.
 • Ondanks de belangrijke functie van het Bio Sciencepark, gezien de tekorten, in een hoger tempo meer zelfvoorzienendheid van het Bio Sciencepark moet worden gevraagd

Verzoekt het College:

 • Om het jaarlijkse bedrag dat de gemeente Leiden uitgeeft aan het Bio Sciencepark met een derde te doen afnemen.
 • Bij voorkeur deze bezuinigingen niet te zoeken op de het onderdeel duurzaamheid of ander milieu gerelateerde aspecten, maar in de economische bijdrage die de gemeente levert aan het Bio Sciencepark.
 • De gerealiseerde bezuiniging in te zetten ter financiering van de programma’s binnen het Sociaal Domein.

En gaat over tot de orde van de dag.

Antoine Theeuwen (SP)
Thomas van Halm (SP)
Maarten Kersten (Partij Sleutelstad)