MOTIE:

Datum: 10 november 2022

Indiener: Thijs Vos

Onderwerp: Programmabegroting 2023 – 2026

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, PvdD, SP (9)

Tegen: GL, D66, VVD, PvdA, SvL, CDA, CU  (30)

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 10 november 2022,

Constaterende dat:

 • Er in het coalitieakkoord en de begroting weliswaar ook wordt gesproken over een isolatieaanpak, maar dat hier in de begroting geen geld voor wordt uitgetrokken, de rijksbijdrage slechts €500.000,- is en het budget voor de energietransitie zelfs daalt;
 • Er tegelijkertijd wel een investeringsagenda van circa 1 miljard euro wordt uitgerold, waaronder meer dan 300 miljoen voor bereikbaarheidsprojecten;
 • De gemeente Amsterdam wel een zeer ambitieus en concreet ‘isolatie-offensief’ heeft aangekondigd om in de komende jaren tienduizenden woningen te isoleren en daar ook ruim eigen middelen voor uittrekt (32 miljoen);1)

Overwegende dat:

 • Het massaal isoleren van woningen drie vliegen in één klap slaat: een lagere energierekening, een lagere CO2-uitstoot en meer comfort;
 • Een serieuze, grootschalige isolatie-aanpak heel veel geld kost;
 • Het schrappen van het LRN-tracédeel Willem de Zwijgerlaan voldoende geld oplevert voor een Leids isolatie-offensief;
 • Het structureel tegengaan van energiearmoede door het isoleren van woningen een veel nuttigere investering is dan het vervangen van asfalt dat nog een resterende levensduur heeft van tientallen jaren;

Verzoekt het College:

 •  Om aan de slag te gaan met een Leids isolatie-offensief, bestaande uit onder andere:
  • Gratis energiebespaarservice door speciaal opgezette isolatieteams;
  • Ondersteunen van VvE’s en corporaties bij het isoleren van hun bezit;
  • Een subsidieregeling voor eigenaren, bewoners en organisaties die onvoldoende inkomen of vermogen hebben om te isoleren;
 • Hiervoor een budget van 30 miljoen euro beschikbaar te stellen en dit te dekken door het schrappen van het tracédeel Willem de Zwijgerlaan van de Leidse Ring Noord.

Thijs Vos (PS)

1) https://www.amsterdam.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/woningen-isoleren/

Toelichting:

Over het tracédeel Leidse Ring Noord – Willem de Zwijgerlaan is nog geen definitief besluit genomen: Het uitvoeringsbesluit wordt pas in de loop van volgend jaar aan de gemeenteraad voorgelegd. Het afzien van dit project zou €30.464.000 schelen.