MOTIE:

Datum: 17 september 2020

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Kaderbrief 2020-2024

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, PvdA, CDA, SP, PvdD, ChristenUnie, LP (32)

Tegen: VVD (6)

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 17 september 2020,

Constaterende dat:

 • De raad momenteel onvoldoende zicht heeft op de stijgende beheerskosten bij een toename van tropische dagen in de toekomst;

Overwegende dat:

 • Door klimaatverandering het aantal tropische dagen snel zal toenemen;
 • Tropische dagen (hitte) zorgen voor extra beheersmaatregelen op meerdere terreinen zoals afval, wegen, bruggen, vegetatie (etc.);
 • Bij tropische dagen de arbeidsproductiviteit daalt terwijl de inzet verhoogd moet worden

Verzoekt het college:

 • Een analyse te maken van de gevolgen op beheer in verband met de toename aan tropische dagen tot 2050 waarin ten minste wordt meegenomen:
  i. welke inzet op bestaande en eventueel nieuwe taken moet worden verhoogd en wat de geschatte kosten hiervan zijn;
  ii. het te schatten risico aan materiële schade aan bestaand materiaal in de openbare ruimte en wat hiervan de te schatten kosten zijn;
  iii. hoe het bovengenoemde zich verhoudt tot het bestaande budget
 • Relevante data zo veel mogelijk op te halen uit eigen ervaringen van afgelopen jaren

Gebke van Gaal (GroenLinks)
Marleen Schreuder(GroenLinks)
Roeland Storm (CDA)
Maarten Kersten (PS)

Toelichting:
Tropische dagen met temperaturen boven 30 °C komen tegenwoordig 4 keer zo vaak voor1). Als stad moeten we ons voorbereiden op wat dit kan betekenen voor ons qua inzet op beheer. Hierbij valt te denken aan meer personele inzet, toenemend gebruik van water voor groen of het koelen van bruggen of wegen2). Ondanks de inzet kan het voorkomen dat door de toename van tropische dagen materiaal uitvalt, bijvoorbeeld dat asfalt toch smelt of dat vegetatie afsterft. Ook voor dit probleem is het belangrijk om zicht te krijgen op het risico hierop en de te schatten kosten3. Door nu deze zaken in kaart te brengen behoeden we ons voor een onwelkome verrassing in de toekomst en kunnen wellicht door vroegtijdige interventies extra kosten worden voorkomen.

1) Toename tropische dagen
2) Zie bijvoorbeeld: Strooiwagens gaan de weg op om smeltend asfalt te koelen
3) Zie bijvoorbeeld: Droogte en hitte in de stad | STOWA