MOTIE:

Datum: 17 september 2020

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Kaderbrief 2020-2024

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, CDA, SP, PvdD, ChristenUnie, LP (38)

Tegen: n.v.t.

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 17 september 2017,

Constaterende dat,

 • Housing First leidt tot een duurzaam einde van dakloosheid voor 8 van de 10 daklozen
 • Housing First goedkoper is dan Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen, desalniettemin duurder dan reguliere ambulante begeleiding
 • De kosten binnen het Sociaal domein en zeker ook bij de maatschappelijke opvang oplopen en dat de vooruitzicht vanwege de corona effecten niet rooskleurig zijn
 • Housing First een bewezen effectief concept is om daklozen met multi-problematiek te helpen en in ruim 20 gemeenten reeds is geïmplementeerd, ook als specifieke Jongeren initiatieven (zoals in Leiden)
 • Housing First belangrijke uitgangspunten (zie de toelichting) met zich meedraagt die cruciaal zijn voor goede implementatie
 • Er al lang gezocht en gepuzzeld wordt om doorstroom te borgen vanuit de maatschappelijke opvang, Housing First zou hier een positief effect op kunnen hebben

Overwegende dat,

 • De verwachte groei van dakloosheid nu vraagt om een constructieve en positieve oplossing
 • Duurzame oplossingen voor de stijgende kosten van de maatschappelijke opvang gevonden moeten worden
 • Normaliseren van een groep die stelselmatig wordt gestigmatiseerd belangrijk is bij het terugdringen van dakloosheid
 • Ondanks de krapte op de huizenmarkt Housing First een positief sneeuwbaleffect kan hebben op de doorstroom van diverse groepen in de stad

VERZOEKT HET COLLEGE:

 • in overleg met maatschappelijke opvang, de Regio (Beschermd wonen) en de woningbouwcorporaties afspraken te maken hoe Housing First kan bijdragen en bijsturen op de groeiende dakloosheid in Leiden
 • Een pilot te starten in 2021 om daklozen te helpen via de uitgangspunten van Housing First, zie toelichting in deze motie. Normaliseren is een belangrijk algemeen uitgangspunt.
 • Een financieringsmodel te zoeken om het concept Housing First in Leiden te implementeren en inzichtelijk te maken wat de lange termijn effecten zijn
 • Onderzoek uit andere gemeentes ter harte te nemen, bijvoorbeeld welke doelgroepen het meest baat hebben bij het concept Housing First
 • De raad voor de zomer van 2021 te informeren over de aanpak en met een voorstel te komen

Gebke van Gaal (GL)
Ivo van Spronsen (GL)
Pieter Krol (CU
Martijn Otten (PvdA)
Maarten Kersten (PS)
Ries van Walraven (SP)